Aktualiausi kultūros paveldo politiką reglamentuojantys teisės aktai

Valstybinėse įstaigose, planuodami ir vykdydami kultūros paveldo skaitmeninimo veiklas, privalome vadovautis Europos Sąjungoje ir Lietuvoje galiojančiais teisės aktais, reglamentuojančiais šią veiklos sritį. Šiuo metu svarbiausi iš jų yra šie:

 • 2011 m. spalio 27 d. Europos Komisijos rekomendacijos dėl kultūrinės medžiagos skaitmeninimo, internetinės prieigos ir skaitmeninio išsaugojimo;
 • 2012 m. gegužės 10 d. Tarybos išvados dėl kultūrinės medžiagos skaitmeninimo, internetinės prieigos prie jos ir skaitmeninio išsaugojimo;
 • 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/37/ES, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2003/98/EB dėl viešojo sektoriaus informacijos pakartotinio naudojimo;
 • 2016 m. birželio 1 d. Tarybos išvados dėl EUROPEANA vaidmens skaitmeninės prieigos prie Europos kultūros paveldo, jo matomumo ir naudojimosi juo srityse;
 • 2018 m. gegužės 25 d. Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui – Nauja Europos kultūros darbotvarkė;
 • 2019 m. balandžio 9 d. deklaracija dėl kultūros paveldo skaitmeninimo, kurioje akcentuojamas bendradarbiavimas Europos Sąjungos mastu kultūros paveldo vertybių, pastatų ir vietovių 3D skaitmeninimo srityje, skaitmeninių kultūros išteklių pakartotinis naudojimas, skatinant piliečių dalyvavimą, inovatyvų panaudojimą tiek kultūros, tiek kituose sektoriuose, tarpsektorinio ir tarptautinio bendradarbiavimo skatinimas bei kompetencijos didinimas skaitmeninio kultūros paveldo srityje;
 • 2019 m. kovo 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl autorių teisių skaitmeninėje bendroje rinkoje, kurioje akcentuojamas modernizuotas autorių teisių apsaugos teisinis reguliavimas, pritaikytas kultūros, mokslo ir švietimo institucijų poreikiams, garantuota vieša prieiga prie autorių teisių saugomo turinio internete;
 • Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugpjūčio 25 d. nutarimu Nr. 933;
 • Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo, skaitmeninio turinio saugojimo ir prieigos strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 493;
 • Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų programa „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 244;
 • Skaitmeninio kultūros paveldo aktualinimo ir išsaugojimo 2015–2020 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2015 m. kovo 4 d.

Artimiausiu laiku Kultūros ministerijoje turėtų būti patvirtintas „Skaitmeninio kultūros paveldo aktualinimo ir išsaugojimo 2015–2020 metų programos įgyvendinimo priemonių 2019–2020 metų planas. Šios programos pirmasis tikslas – didinti virtualios kultūros paveldo erdvės integralumą ir tvarumą, grindžiamą procesų koordinavimu ir tarpinstituciniu bendradarbiavimu, antrasis tikslas – sukurti nacionalinę skaitmeninio kultūros paveldo ilgalaikio išsaugojimo sistemą, trečiasis tikslas – kurti turtingą visuomenės poreikius atitinkančią virtualią kultūros paveldo erdvę, didinti jos pasiekiamumą ir matomumą.

LDM filialo LM ISC LIMIS informacija

Atnaujinta: 2019-06-30