Įsigaliojo teisės aktų pakeitimai, susiję su kibernetiniu saugumu

Nuo 2018 m. sausio 1 d. įsigaliojo Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo (toliau –VIIVĮ) ir Kibernetinio saugumo įstatymo (toliau – KSĮ) pakeitimai, susiję su elektroninės informacijos saugos ir kibernetinio saugumo politikos formavimo konsolidavimu Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijoje (toliau – KAM).

Pagal naujos redakcijos VIIVĮ 5 straipsnio 4 dalį dabar KAM formuoja politiką valstybės informacinių išteklių saugos srityje ir pagal kompetenciją, t. y.:

1) rengia informacijos saugos reikalavimus, saugos dokumentų turinio gaires;

2) nustato informacijos svarbos įvertinimo, valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo pagal jose apdorojamos informacijos svarbą kriterijus ir jų priskyrimo atitinkamai kategorijai tvarką.

KAM šiuo metu rengia atitinkamų su minėtais įstatymais susijusių įgyvendinamųjų teisės aktų pakeitimus.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija įstaigas, kurios kuria, valdo, tvarko ir administruoja informacines sistemas ir registrus, informuoja, kad šiuo pereinamuoju laikotarpiu, atsižvelgiant VIIVĮ pakeitimus:

  1. visus naujai rengiamus institucijų teisės aktus, susijusius su informacijos sauga, (informacijos saugos nuostatai ir pan.) reikia siųsti derinti KAM;
  2. tuos teisės aktų projektus, kurie buvo teikti derinti VRM ir jiems pateiktos pastabos, galutiniam suderinimui reikia teikti VRM, o kopiją – KAM.

Atsižvelgiant į KSĮ 7 straipsnio pakeitimą, visus klausimus, susijusius su ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros sąrašo pakeitimais, prašoma derinti su KAM.

Vidaus reikalų ministerijos išplatintame pranešime taip pat pakartotinai primenama ir primygtinai prašoma „įgyvendinti Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716 „Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir Elektroninės informacijos, sudarančios valstybės informacinius išteklius, svarbos įvertinimo ir valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo gairių aprašo patvirtinimo“, 14, 38 ir 45 punktų nuostatų reikalavimus dėl atskirų dokumentų kopijų pateikimo per šiuose punktuose nurodytus terminus ir nustatyta tvarka Registrų ir valstybės informacinių sistemų registrui ir Valstybės informacinių išteklių atitikties elektroninės informacijos saugos reikalavimams stebėsenos sistemai (ARSIS).“

Tekstas parengtas pagal Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos informaciją

 

 

Atnaujinta: 2018-03-08