Knygos užsienio kalbomis

 

Cultural Heritage in a Changing World. Knyga, skirta RICHES projektui „Kultūros paveldas besikeičiančiame pasaulyje“. Knygoje akcentuojami tokie klausimai, kaip tarpininkavimas, medijų ir nemedijų paveldas, bendras kūrimas ir gyvasis paveldas bei tapatumas ir priklausomybė.
Autorius: Borowiecki Karol. Jan., Forbes Neil., Fresa Antonella;

Išleista: 2016, Riches; Išsamiau >

 

Paradata and Transparency in virtual heritage. Leidinyje pateikiama Didžiojoje Britanijoje kultūros paveldo skaitmeninimo srityje naudojami standartai, rekomendacijos, moksliniai metodai, skaitmeninimo įrankiai, apžvelgiamos skaitmeninimo technologijos.

Autorius: Bentkowska-Kafel Anna, Denard Hugh, Baker Drew;

Išleista: 2016, The Getty Research Institute, Los Angeles;  Išsamiau >

 

Re-collection, Art, New Media and Social Memory. Knygoje analizuojama skaitmeninio turinio išsaugojimo, skaitmeninio turinio kūrimo ir kiti klausimai. Apžvelgiamos skaitmeninimo technologijos ir jų skirtumai skirtingose paveldo institucijose.

Autorius: Rinehart Richard, Jon Ippolito;

Išleista: 2016;  Išsamiau >

 

Technology and Public Access to Cultural Heritage: The Italian Experience on ICT for Public Historical Archives. Italijos kultūros ir turizmo ministerijos inicijuoto projekto, padėjusio įskaitmeninto kultūros paveldo viešinimui apžvalga. Šiuo projektu buvo pasiekta, kad skirtingų atminties institucijų dalyviai suvienytų savo pastangas, metodikas ir darbus, siekiant tinkamai išviešinti kultūros paveldą.

Autorius: Calogero Gucio, Martorana Marco Ferdinando, Mazza Isidoro., Rizzo Ilde;

Išleista: 2016, Cultural Heritage in a Changing World; Išsamiau >

Cultural heritage Digitisation, online accessibility and digital preservation – EK paruoštas biuletenis, kuriame analizuojama skaitmeninimo politika Europoje. Daugiausia dėmesio kreipiama į tinklaveiką. Ataskaita paruošta 2013 metų 25 Europos šalių nacionalinių ataskaitų pagrindu, todėl čia atsispindi to laikotarpio skaitmeninimo kiekybiniai ir kokybiniai rodikliai Europoje.
Autorius: European Commission;

Išleista: 2014; Išsamiau >

Kryteria doboru techniki 3D do dokumentacji obiektów dziedzictwa kulturowego. Knygoje analizuojama erdvinių duomenų, skaitmeninimo metodų ir technologijų suvienodinimo problematika, atsirandanti dėl skirtingų institucijų poreikių ir skirtingos situacijos. Knyga siekiama rasti išeities taškus standartizuojant skirtingus požiūrius ir unifikuojant modeliavimo formatus, metodus ir kt.
Autorius: Bunsch Eryk., Sitnik Robert;

Išleista: 2014, Warszawa; Išsamiau >

 

Media e Diddatica Museale Nuove Tecnologie per Educare: quando la multimedialita ed interattivita incontrano il patrimonio culturale. Plačiajai visuomenei skirtas leidinys apie kultūrinio paveldo skaitmeninimą Italijoje ir pasaulines šios veiklos tendencijas.

Autorius: Scartabeli Tatiana;

Išleista: 2014; Išsamiau >

 

Prawne aspekty digitalizacji i udostępniania zbiorów muzealnych przez internet. Leidinys skirtas įskaitmenintų kultūros paveldo objektų sklaidai. Be to, čia išdėstomi struktūriniai skaitmeninimo proceso etapai ir keliamos meta duomenų kūrimo, atnaujinimo problemos. Didelis dėmesys taip pat skiriamas skaitmeninimo technologijų plėtrai ir žmogiškųjų išteklių technologiniam švietimui.
Autorius: Rymar Helena, Smoter Zbigniew, Szczepanska Barbara, Tarkowski Alek, Urban Dominika, Zawadska Zofia;

Išleista:  2014, Warszawa; Išsamiau >

 

Die Digitalisierung von Medien und Kultur. Leidinys skirtas skaitmeninimo specialistams, užsiimantiems materialių objektų įskaitmeninimo veikla.

Autorius: Becker Jörg;

Išleista:2013, eBook ISBN: 978-3—658-00729-4;  Išsamiau >

 

Kryteria doboru skanerów i weryfikacji wyników skanowania. Šis darbas skirtas techniniams ir technologiniams skaitmeninimo klausimams spręsti. Detalizuojama skirtingų paveldo objektų – archeologinių radinių, paveikslų, keramikos ir t.t. skaitmeninimo technika ir su ja susijusios problemos.
Autorius: Pyzik Waclaw;

Išleista: 2013, Warszawa; Išsamiau >

 

Geocoded Digital Cultural Content. LINKED HERITAGE projektui skirta knyga, kurioje didžiausias dėmesys Viduržemio jūros šalių institucijų, užsiimančių kultūros paveldo skaitmeninimu ir kultūros paveldo institucijų tinklo kūrimu.

Autorius: Fresta Antonella;

Išleista: 2013; Išsamiau >

Best practice for applying research pilots and use case studies to digital cultural heritage. Mokslinių tyrimų ir naudojimo atvejų pavyzdžiai kultūrinio paveldo įskaitmeninimo atvejais. Leidinys išleistas pagal tarptautinio projekto INDICATE gaires.
Išleista: 2012; Išsamiau >

 

 

Cyfrowe odwzorowania muzealiów, parametry techniczne, modelowe  rozwiązania. Nacionalinio Lenkijos muziejininkystės instituto leidinys, kuriame autorių kolektyvas pateikia išsamius kultūros vertybių skaitmeninimo muziejuose planavimo žingsnius, apibrėžia su skaitmeninimo eiga susijusius trukdžius ir aiškina jų pašalinimo tvarką. Taip pat leidinyje akcentuojama metaduomenų kūrimo svarba ir problematika.

Autorius: Bunsch Eryk, Ceraficky Piotr, Sitnik Robert, Staszikiewicz Wojciech, Szala Marcin;

Išleista: Warszawa, 2012;  Išsamiau >

 

Handbook on virtual exhibitions and virtual performances. Projektui INDICATE skirtas leidinys, kuriame sugeneruotos visos šiame projekte skelbtos parodos, kai kurių renginių tezės, rezultatų taikymas ir sklaida, taip pat kiti su projektu INDICATE susiję dalykai.
Autorius: red. Natale Maria T, Fernandez Sergi, Lopez Merce;

Išleista: 2012;  Išsamiau >

 

Metamorfoze Preservation Imaging Guidelines. Leidinys skirtas projektui METAMORFOZE, kurio pagrindiniai uždaviniai buvo popierinio ir garso paveldo skaitmeninimas. Daugiausia dėmesio šiame leidinyje skirta garso standartų temai. Čia pažvelgiami graso paveldo skaitmeninimo standartai, kurie buvo naudojami METAMORFOZE projekte.

Autorius: Van Dormolen Hans;

Išleista: 2012, Hague; Išsamiau >

Paradata and Transparency in virtual heritage. Leidinyje pateikiama Didžiojoje Britanijoje kultūros paveldo skaitmeninimo srityje naudojami standartai, rekomendacijos, moksliniai metodai, skaitmeninimo įrankiai, apžvelgiamos skaitmeninimo technologijos.

Autorius: Bentkowska-Kafel Anna, Denard Hugh, Baker Drew;

Išleista: 2012, ISBN: 9780754675839 (bbk); Išsamiau >

 

Introduction to Controlled Vocabularies: Terminology for Art, Architecture and other Cultural Works – dailės, architektūros ir kitų meno rūšių tezauras, kurio pagalba įvedami duomenys, kuriamos duomenų bazės bei interneto paieškos sistemos, taip pat atliekami kiti su skaitmeninimu susiję veiksmai.
Autorius: Harpring Patricia;

Išleista: 2010,  Los Angeles: The Getty Research Institute; Išsamiau >

 

Digitization: standards Landscape for European Museums, Archives, Libraries. ATHENA projektui skirtas leidinys, kuriame aptariama EUROPEANA standartai, kurie buvo taikomi ATHENA projekte ir kuriuos rekomenduojama taikyti panašaus pobūdžio darbuose ateityje. Straipsnyje operuojama  informacija paskelbta iš daugiau nei 20 atminties institucijų, tiesiogiai dalyvavusių ATHENA projekte ar konsultacijose.
Autorius: McKena Gordon, De Loof Chris;

Išleista: 2009, Roma;  Išsamiau >

Identification of existing terminology resources in museums. ATHENA projektui skirtas leidinys, kuriame apibrėžiama muziejuose naudojami terminologijos šaltiniai ir nustatoma jų kilmė.
Autorius: Lerroy Marie Veronique, Holand Johan;

Išleista: 2009; Išsamiau >

Digitization: a simple guide for museums – leidinyje pateikiami pirmieji žingsniai, kurie reikalingi norint suprasti ir atlikti kultūros paveldo skaitmeninimo darbus. Apžvelgiami reikalingi resursai ir kompetencijos.
Autorius: Collections Trust;

Išleista: 2008, Collections Trust; Išsamiau >

Handbook on Cost Reduction in Digitization. Projekto Minerva Plus leidinys, kuriame pateikiama skaitmeninimo procesas, jo technologijos, aprašoma kultūros objektų skaitmeninimo specifika.

Autorius: Tarner Simon;

Išleista 2006; Išsamiau >

Overview of collective licensing models and of DRM systems and technologies used for IPR protection and management. ATHENA projektui skirtas leidinys, kuriame  apžvelgiama kolektyvinių licencijavimo modelių ir skaitmeninių teisių valdymo sistemų ir technologijų, naudojamų intelektinės nuosavybės teisių apsaugai ir valdymui.
Autorius: Dierickx Barbara, Tsolis Dimitrios;

Išleista: 2005; Išsamiau >

Patrimonio digital. Ispanų autorių parengtas leidinys apie kultūrinio paveldo skaitmeninimą šioje šalyje, technologijas ir ypatumus. Daugiausia informacijos apie kultūros paveldo skaitmeninimą muziejuose ir archyvuose.

Autorius: Monfort Cesar C, Gabrillana Gloria M;

Išleista: 2005; Išsamiau >

Report on existing standards applied by European Museums. ATHENA WP3 projektui skirtas leidinys, kuriame apžvelgiama  naudojami muziejuose standartai, ir tų standartų poveikis ATHENA WP3 projektui.  Leidinyje pateikiami įvairių standartų aprašai, jų naudojimo sritys ir ribos.

Autorius: McKenna Gordon, De Loof Chris;

Išleista: 2005; Išsamiau >

Understanding Metadata, Bethesda: National Information Standards Organization (NISO). JAV nacionalinės standartų informacijos  organizacijos išleistas leidinys apie meta duomenis ir jų sukūrimui taikomus standartus.

Išleista: 2004; Išsamiau >

Why digitize? The costs and benefits of digitization. Digitizing collections: strategic issues for the information manager. Leidinyje nagrinėjama skaitmeninimo muziejuose, archyvuose ir bibliotekose specifika, bei atskleidžiama trumpa kultūros paveldo skaitmeninimo istorija. Daug dėmesio skiriama technologiniams skaitmeninimo klausimams, kurie buvo aktualūs 2004 metais.

Autorius: Hughes Lorna;

Išleista: 2004, London: Facet Publishing; Išsamiau >

La Numerisation du Patrimoine culturel. Bibliotheques, Musees: des Savoir-faire a Partager. Leidinys apie Prancūzijos kultūrinio paveldo skaitmeninimo istoriją, technologijas, skaitmeninimo priežastis. Taip pat apžvelgiama teisinė skaitmeninimo bazė, kuria naudojamasi Prancūzijoje (prancūzų kalba),

Autorius: Aubin Sophie;

Išleista: 2003; Išsamiau >

Guidelines for the Preservation of Digital Heritage. Australijos UNESCO komiteto parengtas gidas apie skaitmeninime naudojamus formatus, terminus ir kt. taip pat pateikiami standartai, kurie yra naudojami skaitmeninimui.

Autorius: Web Collin;

Išleista: 2003, UNESCO, the National Library of Australia; Išsamiau >

 

Introduction to Imaging. Vadovėlis, skirtas skaitmeninių vaizdo kolekcijų kūrimui. Mokymo priemonė adaptuota bibliotekininkams, mokslininkams, užsiimantiems įskaitmeninimo darbais, ir kitai auditorijai.

Autorius: Besser Howard;

Išleista: 2003, Los Angeles: The Getty Research Institute; Išsamiau >

NINCH Guide to Good Practice in the Digital Representation and Management of Cultural Heritage Materials. Šis leidinys yra gidas kultūros paveldo skaitmeninių kolekcijų tvarkymui. Taip pat leidinyje apžvelgiama geroji įvairių kultūros paveldo institucijų ekspertų patirties rengiant su kultūros paveldo skaitmeninimu susijusius projektus.

Autorius: Ross Seamus, Andersen Ian, etc.;

Išleista: 2002–2003,  Humanities Advanced Technology and Information Institute, University of Glasgow; Išsamiau >

Digital Collections: Museums in the Information Age. Šis vadovėlis – vienas pirmųjų leidinių apie kultūrinio paveldo (ypač muziejuose) skaitmeninimo perspektyvas. Leidinyje dėstomos sąlygos ir būtinybės dėl kurių reikėtų vystyti naują (1998 metais) požiūrį į skaitmeninių kolekcijų kūrimą, kaip pasinaudoti atsiradusiomis naujomis informacijos sklaidos galimybėmis.  Taip pat leidinyje pateikiamos autorės įžvalgos apie interaktyvių parodų kūrimą ir sklaidą.

Autorius: Keene Suzanne;

Išleista: 1998, Butterworth Heinemann; Išsamiau >

International Guidelines for Museum Object Information: the CIDOC Information Categories. Dokumentų rinkinys, kuriame išdėstomos su skaitmeninimu susijusios 1995 metais vykusios ICOM trienalės gairės, skatinančios vystyti ir plėsti skaitmeninio paveldo sklaidą internete, optimizuoti standartus, ieškoti vienodų požiūrio taškų į paveldo skaitmeninimą.

Autorius: red. Grant Alice, Nievenhuis Josephine, Petersen Toni;

Išleista: 1995, Paris: International Committee for Documentation of the International Council of Museums (CIDOC); Išsamiau >

Copyright: A Practical Guide (2nd Edition). Konferencijos, kurioje buvo diskutuojama autorių teisių ir kitais su skaitmeninimu, susijusiais klausimais, medžiaga. Leidinys skirtas tiek skaitmeninimo specialistams, tiek autoriams, tiek kolekcijų savininkams.
Autorius: Korn Naomi;

Išleista: Išsamiau >

Digital Storytelling and Culture heritage – Athena plus projektui skirtas leidinys; Išsamiau >

Rights statement guidelines – EUROPEANA sukurtas gidas apie skaitmeninių duomenų naudojimą ir prieinamumą.
Autorius: Fallon Julia;

Išleista: Europeana Professional RightsStatements.org; Išsamiau >

The Ultimate Guide to Learning how to use your first DSLR – vadovėlis, skirtas skaitmeninių veidrodinių fotoaparatų naudotojams. Pateikiami plačiausiai naudojamų fotoaparatų aprašymai, jų specifikacijos ir specialūs duomenys, taip pat palyginamosios charakteristikos.
Autorius: Hook Elliot;

Išleista: Digital Photography School; Išsamiau >

 

Atnaujinta: 2017-06-23