Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos kvietimas teikti pranešimų siūlymus tarptautinei konferencijai „Išblaškytas dokumentinis paveldas – identifikavimas, prieinamumas, tyrimai, sklaida“

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba kartu su Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetu ir Baltijos audiovizualinių archyvų (BAAC) taryba bei partneriais 2021 m. rugsėjo 21 –22 d. organizuoja tarptautinę mokslinę konferenciją „Išblaškytas dokumentinis paveldas – identifikavimas, prieinamumas, tyrimai, sklaida“ ir kviečia teikti pranešimus.

Konferencijos tikslai yra suburti tyrėjus ir praktikus aptarti ir aktualizuoti svetur saugomo su Lietuva susijusio dokumentinio paveldo, kitaip dar vadinamo išblaškytu paveldu, identifikavimo, prieigos, susigrąžinimo fiziniu ar skaitmeniniu pavidalu klausimus, šio Lietuvai aktualaus paveldo reikšmę tautos ir valstybės raidai, panaudojimo galimybes istorijos ir kultūros, socialinės plėtros tyrimuose, skaitmeninėse rekonstrukcijose, kultūrinėse ir kūrybinėse industrijose. Konferencijos metu numatoma konceptualiai aptarti tiek iš Lietuvos dėl įvairių priežasčių išgabento dokumentinio paveldo paieškas (identifikavimą), jo sąsajas su knyginiu-rankraštiniu ir muziejiniu paveldu, tiek Lietuvos diasporos sukaupto archyvinio paveldo esamą situaciją, galimas atminties institucijų veiklos kryptis, pasidalyti tyrimų rezultatais.

Kviečiame skaityti pranešimus šiose potemėse:

Archyvinių rinkinių naikinimo ir išsklaidymo priežastys, dinamika, dalyviai.

Išblaškyto paveldo tyrimai valstybingumo raidos, tautinio tapatumo ir istorinės atminties raiškos aspektais.

Teisiniai išsklaidyto dokumentinio paveldo saugojimo, susigrąžinimo ir (pa)naudojimo aspektai.

Informacijos apie su Lietuva susijusį dokumentinį paveldą kaupimas ir valdymas Lietuvoje.

Lietuvos diasporos institucijose saugomas dokumentinis paveldas, jo tyrimai ir susigrąžinimo problemos.

Užsienio institucijų saugomas su Lietuva susijęs dokumentinis paveldas, jo tyrimai, skaitmeninimas ir sklaida.

Tarpinstitucinis ir tarptautinis bendradarbiavimas su Lietuva susijusio išsklaidyto paveldo identifikavimo ir saugojimo srityse.

Išblaškyto dokumentinio paveldo kilmės ir tipologijos problema. Dalykiniai ir asmeniniai dokumentai, egodokumentų telkiniai.

Išblaškyto dokumentinio paveldo reprezentacijos socialiniuose tinkluose, kolekcijų rekonstrukcijos ir sklaida virtualioje erdvėje.

Audiovizualinio paveldo išteklių informacija ir komunikacija, išblaškytų rinkinių skaitmeninimas ir tyrimai.

Konferencijos data – 2021-09-21–2021-09-22.

Konferencijos vieta – Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba, Mindaugo g. 8.

Konferencijos kalbos – anglų, lietuvių.

Konferencijos rengimo ir dalyvavimo sąlygos – konferencijoje bus galima dalyvauti fiziniu ar nuotoliniu būdais.

Konferencijos santraukų įteikimo terminai – pranešimų santraukas (250–300 žodžių) nurodant temą, autorių (autorius), mokslo laipsnį ir pedagoginį vardą, institucinę prieskyrą ir adresą, telefoną, elektroninio pašto adresą, kviečiame teikti iki 2021 m. birželio 15 d. el. pašto adresu lvat@archyvai.lt

Informacija apie pranešimų priėmimą – pranešėjai apie santraukų priėmimą bus informuoti iki 2021 m. birželio 30 d.

Pranešimų trukmė – 20 minučių. Numatoma pranešimų pagrindu parengtus straipsnius publikuoti tarptautinio mokslinio žurnalo „Knygotyra“, nuo 2018 m. referuojamo ElsevierScopus duomenų bazėje, specialiame 2022 metų tome, preliminari straipsnių įteikimo data – iki 2021 m. gruodžio 12 d.

Kontaktiniai asmenys:

prof. dr. (HP) Arvydas Pacevičius – Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto profesorius, el. p. arvydas.pacevicius@kf.vu.lt

dr. Daiva Lukšaitė – Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos Dokumentų ir archyvų valdymo ir naudojimo skyriaus vedėja, el. p. daiva.luksaite@archyvai.lt

Organizacinis komitetas:

dr. Asta Petraitytė-Briedienė, Vytauto Didžiojo universiteto Lietuvių išeivijos instituto mokslo darbuotoja,

doc. dr. Juozapas Blažiūnas, Lietuvos literatūros ir meno archyvo direktorius,

dr. Giedrė Milerytė-Japertienė, Lietuvos nacionalinio muziejaus Istorijos rinkinių skyriaus vedėja,

dr. Daiva Lukšaitė, Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos Dokumentų ir archyvų valdymo ir naudojimo skyriaus vedėja,

Kristina Ramonienė, Lietuvos vyriausioji archyvarė,

Juozas Markauskas, Baltijos audiovizualinių archyvų tarybos prezidentas, Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo tarybos narys,

prof. dr. (HP) Arvydas Pacevičius, Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto profesorius,

prof. dr. Juozas Skirius, Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto profesorius ir Vytauto Didžiojo universiteto Lietuvių išeivijos instituto vyriausiasis mokslo darbuotojas,

dr. Vitalija Stravinskienė, Lietuvos istorijos instituto mokslo darbuotoja,

dr. Inga Zakšauskienė, Istorijos fakulteto Naujosios istorijos katedros daktarė.

 

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos informacija

Atnaujinta: 2021-05-17