Tarpukario moksliniai leidiniai portale epaveldas.lt

Tarpukariu 1922 m. Kaune įkurtas Lietuvos universitetas, 1930 m. jam suteiktas Vytauto Didžiojo vardas. Tai buvo vienintelis lietuviškas universitetas, kuriame studijavo ir dėstė dauguma žymių to meto intelektualų, aukščiausių Lietuvos pareigūnų, valstybės veikėjų. Ypač daug dėmesio universitete buvo skiriama humanitariniams ir socialiniams mokslams, atlikusiems svarbų vaidmenį telkiant tautą ir puoselėjant istorinę atmintį. Universitetas buvo unikalus savo laisva dvasia, aktyviu ir įdomiu visuomeniniu gyvenimu, puoselėjamu bendruomeniškumo jausmu. Profesūra ir jauni mokslininkai rengė ir leido mokslo, visuomenės, kultūros leidinius – nuo dienraščių ir žurnalų iki fundamentalių veikalų.

Virtualiame kultūros paveldo portale epaveldas.lt galite rasti ir pavartyti Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Humanitarinių mokslų fakulteto 1930–1940 m. leistą mokslo darbų tęstinį leidinį „Darbai ir dienos“, kurį redagavo Vincas Krėvė-Mickevičius. Šiame žurnale buvo spausdinami filologijos, filosofijos, istorijos, etnologijos, menotyros mokslo darbai. Čia žymiausius darbus publikavo Vincas Mykolaitis–Putinas, Balys Sruoga, Liudas Gira. Tais pačiais metais pradėjo eiti Humanitarinių mokslų fakulteto Kalbotyros draugijos darbai „Archivum philologicum“: 1930–1940 m. išleistos aštuonios knygos, kuriose nagrinėjami senosios lietuvių raštijos klausimai. Humanitarinių mokslų fakulteto įsteigta Tautosakos komisija 1930–1935 m. leido tautosakos mokslo ir etnografijos tęstinį leidinį „Mūsų tautosaka“, kurį redagavo V. Krėvė-Mickevičius.

Kalbant apie ketvirtojo dešimtmečio humanitarinę mokslinę leidybą, negalima nepaminėti ir vieno svarbiausių tarpukario mokslinės visuomenės užmojų – „Lietuviškosios enciklopedijos“. Jos vyriausiasis redaktorius buvo visuomenės veikėjas, bibliografas, teisininkas, publicistas, kultūros istorikas, VDU bibliotekos direktorius prof. Vaclovas Biržiška. Enciklopediją leido Spaudos fondas ir Lietuvių katalikų mokslo akademija. Leidinys pradėtas leisti 1931 m. mėnesiniais sąsiuviniais, iki 1944 m. buvo išspausdinti 9 tomai ir 10 sąsiuvinių. Enciklopedijoje bendradarbiavo visos geriausios to meto lietuvių mokslo pajėgos.

1937 m. nepriklausomoje Lietuvoje, Kaune buvo atgaivintas ir iki 1940 m. leidžiamas tęstinis leidinys „Mūsų senovė“ , kurį redagavo V. Biržiška. Jame buvo skelbiama Lietuvos istorinė medžiaga: atsiminimai, dokumentai, knygnešių biografijos, lietuvių spaudos draudimo laikotarpio tyrimai.

Portale epaveldas.lt galite susipažinti ir su pirmuoju tarpukario Lietuvoje gamtos mokslų periodiniu leidiniu „Kosmos“, kuris net du dešimtmečius – nuo 1920 m. iki 1940 m buvo leidžiamas Kaune. Šis žurnalas spausdino astronomijos, botanikos, chemijos, geografijos, geologijos, hidrologijos, klimatologijos, matematikus ir kitų mokslų straipsnius. Kitas svarbus tarpukario Lietuvos leidinys – žurnalas „Logos“, buvo spausdinamas nuo 1921 m. iki 1938 m. Jame savo mokslinius straipsnius filosofijos istorijos, gnoseologijos, sociologijos, pedagogikos ir kitais klausimais skelbė per trisdešimt autorių: Juozas Girnius, Pranas Kuraitis, Antanas Maceina, Stasys Šalkauskis, Juozas Eretas ir kiti. Iš pradžių šis žurnalas buvo leidžiamas privačia iniciatyva, vėliau jis tapo Lietuvos universiteto Teologijos-Filosofijos fakulteto leidiniu. Iš viso išleisti trisdešimt trys žurnalo numeriai. Fakultetas leido ir 1924–1939 m. ėjusį religijos mokslų žurnalą „Soter“, skirtą religijų istorijai. Šių žurnalų redaktoriumi buvo aktyvus visuomenės veikėjas, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras, filosofas, pedagogas Pranas Dovydaitis.

Portale epaveldas.lt galima pavartyti ir Teologijos-Filosofijos fakulteto 1930–1938 m. leistą mokslinį žurnalą „Athenaeum“, redaguotą literatūros istoriko, pedagogo, politiko, žurnalisto, redaktoriaus, visuomenės veikėjo Juozo Ereto. Tai tęstinis leidinys, kuriame buvo spausdinami kalbotyros, literatūros mokslo studijų straipsniai.

Moksliniai žurnalai „Soter“( 1924–1939, 1999–), „Logos“(1921–1938, 1990–), „Darbai ir dienos“( 1930–1940, 1995–), pradėję savo gyvavimą tarpukario Lietuvoje, tęsia savo veiklą ir dabar. Informacija apie juos pasiekiama portale ibiblioteka.lt.

Naujų ir įdomių atradimų skaitmeniniame kultūros paveldo lobyne epaveldas.lt

Logotipas

Šaltiniai:

  • Mokslo žurnalui „Kosmos“ – 100 metų / Mokslo Lietuva [interaktyvus] [žiūrėta 2021-01-26]. Interneto prieiga ›
  • VDU istorija / Vytauto Didžiojo universitetas [interaktyvus] [žiūrėta 2021-01-26]. Interneto prieiga ›
  • Visuotinė lietuvių enciklopedija [interaktyvus] [žiūrėta 2021-01-14]. Interneto prieiga ›
  • Žurnalo „Logos“ vyr. redaktorė: Nepriklausomybės pradžioje buvo labai stipri dvasinė žodžio galia / Bernardinai.lt [interaktyvus] [žiūrėta 2021-01-27]. Interneto prieiga ›

Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos informacija

Atnaujinta: 2021-03-24