2017 m. vasario 9 d. Lietuvos kultūros taryba pradeda priimti paraiškas projektų daliniam finansavimui gauti

2017 m. nuo vasario 9 d. Lietuvos kultūros taryba priima atminties institucijų paraiškas dėl dalinio inovatyvių paslaugų kūrimo, sklaidos ir viešinimo projektų finansavimo. Lietuvos kultūros tarybos interneto svetainėje www.ltkt.lt skalbiama (peieiga internete http://www.ltkt.lt/projektu-finansavimas/konkursai), kad šios Programos tikslas yra „užtikrinti Lietuvos Respublikos atminties institucijų (muziejų, bibliotekų, archyvų) (toliau – Atminties institucijos) veiklą, išsaugoti nacionalinį kultūros paveldą, papildant Atminties institucijų rinkinius bei pristatant juos visuomenei, ir užtikrinti Atminties institucijose esančių kilnojamųjų kultūros vertybių išlikimą, apsaugą ir sklaidą“.

Finansuojama veikla – inovatyvių ir ilgalaikę išliekamąją vertę turinčių paslaugų kūrimo, sklaidos ir viešinimo projektai (vartotojų (lankytojų) aptarnavimo tobulinimo projektai; ekspozicijų atnaujinimo ir pritaikymo įvairių amžiaus grupių ir specialiųjų poreikių lankytojams projektai, diegiant inovatyvius kūrybinius ir šiuolaikinių technologijų naudojimu pagrįstus sprendimus).

Veiklos vertinimo prioritetai ir jų balai:

  1. Projektams, mažinantiems kultūrinę ir (arba) socialinę atskirtį (0–10).
  2. Projektams, skatinantiems bendradarbiavimą su kūrybinių industrijų atstovais (0–10).
  3. Projektams, kurių rezultatas sukurtas diegiant šiuolaikinių technologijų naudojimu pagrįstus sprendimus (0–10).

 Veiklos vertinimo kriterijai ir jų balai:

  1. Projekto ilgalaikis teigiamas poveikis ir nauda visuomenei, projekto rezultatų tvarumas, sklaida ir užtikrintas tęstinumas (0–30).
  2. Projekto rėmėjų įsipareigojimai (projekto įgyvendinimui pritraukiamos lėšos iš kitų projekto finansavimo šaltinių: savivaldybių, privačių rėmėjų, užsienio valstybių organizacijų) (0–10).
  3. Projekto sąmatos tikslingumas ir pagrįstumas (0–10).
  4. Projektu skatinama partnerystė ir bendradarbiavimas tarp skirtingų sektorių ir institucijų (0–10).
  5. Projekto vadovo patirtis, kvalifikacija ir kiti žmogiškieji ištekliai (kiti projekto įgyvendintojai, bendraorganizatoriai ir kiti projekto dalyviai) (0–10).

Galimi pareiškėjai:

Archyvai, bibliotekos, muziejai, kurie yra biudžetinės įstaigos; viešosios įstaigos, kurių svarbiausia veikla ir funkcijos yra susijusios su kilnojamųjų kultūros vertybių kaupimu, saugojimu ir sklaida; valstybinių kultūrinių rezervatų, istorinių nacionalinių parkų direkcijos, kurių steigimo dokumentuose nurodyta muziejinė veikla.

! Prie paraiškos būtina pridėti įstaigos steigimo dokumentų kopiją

Kitos sąlygos:

Įsigyjant ilgalaikį materialųjį ir/ar nematerialųjį turtą prašoma Fondo lėšų santykinė dalis viso projekto poreikio (veiklų išlaidų) atžvilgiu šiems projektams nėra ribojama, tačiau prašoma suma negali sudaryti daugiau kaip 90 % turto vertės (projekto įgyvendinimui skiriama Fondo lėšų santykinė dalis viso projekto poreikio (veiklų išlaidų) atžvilgiu neturi viršyti Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairių 14 punkte nustatyto finansavimo intensyvumo).
Tęstinių projektų vykdytojai paraiškoje pristato ankstesniuose projekto įgyvendinimo etapuose pasiektus rezultatus.
Ekspozicijų atnaujinimo ar įrengimo projektams prie paraiškos būtina pateikti Lietuvos kultūros tarybos (toliau – Taryba) pirmininko nustatytos formos planuojamos ekspozicijos koncepciją (apimtis – iki 5 lapų).

Veiklai įgyvendinti numatoma suma – 150 000 EUR

Svarbiausi dokumentai parsisiųsti:

Parodos, ekspozicijos ar kito sklaidos renginio koncepcijos forma >

Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairės >

Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų programų projektų vertinimo prioritetų ir kriterijų balų aprašas >.

Tekstas parengtas pagal Lietuvos kultūros tarybos interneto svetainėje

http://www.ltkt.lt/ paskelbtą informaciją

Atnaujinta: 2017-04-04