Virtuali paroda „Lietuvių dailės draugijai ‒ 110“

Prieš 110 metų Vilniuje surengta pirmoji lietuvių dailės paroda (1907 m. sausio 9 d.) ir įkurta Lietuvių dailės draugija (1907 m. rugsėjo 15 d.). Šiai sukakčiai paminėti skirta Lietuvos literatūros ir meno archyvo parengta paroda „Lietuvių dailės draugijai ‒ 110“.

1907-ųjų pavasarį A. Žmuidzinavičius, M. K. Čiurlionis, P. Rimša ir advokatas J. Vileišis parengė Lietuvių dailės draugijos įstatus. Rugsėjį buvo sušauktas steigiamasis draugijos posėdis, kuriame įregistruoti pirmieji 15 narių ir išrinkta valdyba: pirmininkas – A. Žmuidzinavičius, sekretorius – J. Vileišis, iždininkė – S. Gimbutaitė, nariai – M. K. Čiurlionis ir P. Rimša. Nariais galėjo tapti visi, pritariantys draugijos tikslams bei norintys dalyvauti jos veikloje. Veiklos pradžioje Lietuvių dailės draugiją sudarė 369 nariai. Tai buvo įvairių profesijų žmonės, gyvenę ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų. Draugijoje buvo 21 dailininkas.

Viena pagrindinių draugijos veiklos formų – dailės parodos. Jos rengtos pagal pirmosios lietuvių dailės parodos pavyzdį. Pirmoji paroda buvo sudaryta iš dviejų skyrių – profesionaliojo meno ir tautodailės. 1911 m. mirus M. K. Čiurlioniui, Lietuvių dailės draugija pradėjo rūpintis jo kūrybos išsaugojimu. 1913 m. sausio 13 d. prie Lietuvių dailės draugijos įkurta M. K. Čiurlionio kuopa. Vienas iš jos tikslų buvo kaupti M. K. Čiurlionio kūrinius, atidaryti Lietuvių tautos paveikslų galeriją, kurioje planuota rodyti ne tik M. K. Čiurlionio, bet ir kitų lietuvių dailininkų kūriniai. Mąstyta apie Tautos namus – nacionalinį kultūros ir meno centrą.

Vykstant Pirmajam pasauliniam karui Lietuvių dailės draugijos veikla laikinai nutrūko. Dalis jos rinkinių buvo evakuota į Maskvą. 1920 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybinės taikos delegacijos rūpesčiu Lietuvai grąžinti M. K. Čiurlionio, kitų dailininkų kūriniai, liaudies meno kolekcija. Šios vertybės perduotos 1921 m. įsteigtai M. K. Čiurlionio galerijai (dabar Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus). 1926 m. Lietuvių dailės draugija atnaujino savo veiklą. Ji tęsėsi iki 1928-ujų. Juridiškai Lietuvių dailės draugija likviduota 1940 metais.

Virtualioje parodoje eksponuojami Lietuvos literatūros ir meno archyvo Jungtiniame Lietuvos dailininkų organizacijų fonde, skulptoriaus P. Aleksandravičiaus, dailėtyrininkų J. Umbraso ir S. Budrio, dailininkų Petro ir Rimto Kalpokų, dailininko, kompozitoriaus M. K. Čiurlionio fonduose saugomi dokumentai. Ją sudaro 4 dalys: „Pirmoji lietuvių dailės paroda“; „Lietuvių dailės draugijos veikla“; „Lietuvių dailės draugijos organizuotos parodos“; „Lietuvių dailės draugijos išleistas albumas „Lietuvių kryžiai“.

Parodą žiūrėti čia.

Iliustracijoje – pirmosios lietuvių dailės parodos salės fragmentas, 1907. LLMA. F. 474, ap. 1, b. 236, l. 1.

Pagal Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos interneto svetainėje ir parodoje paskelbtą informaciją
parengė Margarita Gaubytė

Atnaujinta: 2017-10-11