Visuotinę lietuvių enciklopediją jau galime skaityti internete

Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras (MELC) įgyvendina ambicingą projektą – „Visuotinę lietuvių enciklopediją“ perkelia į internetą.

„Didžiausias iššūkis labai aiškus – tokios apimties ir tokios struktūros leidinio skaitmeninimo patirties Lietuvoje neturi niekas – viskas nauja ir mums, ir skaitmeninimo paslaugas teikiantiems mūsų partneriams. Be to, mes ne tik skaitmenizuojame daugiatomį enciklopedinį leidinį, bet ir jo pagrindu kuriame naują skaitmeninį produktą,“ – apie šiuo metu vykdomą veiklą teigia MELC direktoriaus pavaduotoja Ona Pečiulienė. Žemiau pateikiama O. Pečiulės parengta informacija apie enciklopedijos skaitmenizavimo darbų mastą, jų eigą, specifiką ir iššūkius, su kuriais tenka susidurti nuo 2015 m., kuomet šis daugiatomis leidinys buvo pradėtas skaitmeninti.

 

Apie interneto viešosios prieigos skaitmeninės „Visuotinės lietuvių enciklopedijos“ projektą

 

2001–2015 m. MELC išleido fundamentalų mokslinės pažintinės informacijos leidinį – 26 tomų (su papildymais) „Visuotinę lietuvių enciklopediją“ (VLE). Ją rengė įvairių sričių Lietuvos mokslininkai ir specialistai, visuomenininkai,  redaktoriai. Leidyboje iš viso dalyvavo beveik 3 000 autorių ir apie 1 200 recenzentų. Lietuvos visuomenei enciklopedija pateikia susistemintą informaciją apie pasaulį ir Lietuvą, Visatą ir Žemę, pasaulio ir civilizacijos istoriją, visų žemynų tautas ir jų kultūrą, mokslą, ekonomiką, valstybes, pasaulio religijas. Enciklopedijoje buvo išspausdinta beveik 122 000 straipsnių, apie 25 000 iliustracijų, 656 žemėlapiai. Apie 25 proc. enciklopedijos teksto sudaro lituanistika – informacija apie Lietuvą ir lietuvius.

2015 m., siekiant, kad enciklopedija taptų prieinama skaitantiems lietuvių kalba visame pasaulyje, pradėta ją perkelti į elektroninę erdvę. Leidinio skaitmenizacija elektroninės VLE rengėjams suteikė ypač lanksčias enciklopedijos turinio nuolatinio atnaujinimo ir pildymo galimybes. Enciklopediją perkėlus į internetą, jos skaitytojai, naudodamiesi išplėtota nuorodų sistema ir įvairiais semantinės paieškos filtrais, turės galimybę greitai surasti norimą informaciją, įvairiapusiškai susipažinti su dominančia tema. Sukurtos metaduomenų bazės ateityje sudarys sąlygas informacijos vartotojui pačiam formuoti jį dominančias specializuotas duomenų bazes.

Atsižvelgiant į tai, kad VLE yra labai didelės apimties, sudėtingos specifinės struktūros, daug specialiųjų žymėjimų, formulių, lentelių, schemų ir kitų iliustracijų turintis leidinys, buvo numatyti trys skaitmeninės enciklopedijos kūrimo etapai, kurie įgyvendinami 2015–2019 metais.

Pirmasis etapas – skaitmeninės enciklopedijos projektavimo ir parengiamieji darbai (vyko 2015 m.). Į elektroninę aplinką buvo perkelti visų tomų maketo duomenys, sukurta redagavimo pirminė sąsaja, suprojektuota tikslinių kategorijų sistema.

Antrojo etapo užduotys duomenų apdorojimas ir VLE portalo sukūrimas (buvo vykdomos 2016–2017 m.). Per šį etapą visą VLE turinį reikėjo pritaikyti elektroninei sklaidai. Ypač daug laiko pareikalavo VLE publikuotų straipsnių ir iliustracinės medžiagos pirminis parengimas korektiškai duomenų sklaidai. Reikėjo išskleisti gausybę spausdintuose tomuose vartotų santrumpų ir sutrumpinimų, kai kuriuos simbolinius žymėjimus pakeisti sąvokomis, išplėtoti nuorodų sistemą aktyvuojant pažymėtas nuorodas ir sukuriant naujas, numatyti straipsnių temines sąsajas, įrašyti raktažodžius. Teko iš naujo įvertinti visą VLE iliustracinę medžiagą, pasirūpinti jos atnaujinimu ir pritaikymu publikavimui elektroninėje erdvėje, sudaryti naujas licencines sutartis su autorių teises ginančia LATGA dėl autorinių darbų publikavimo naujajame portale.

Per 2016–2017 m. laikotarpį pirminė duomenų bazė išskaidyta pagal tam tikrą struktūrą ir sukurta diferencijuota duomenų bazė su duomenų tarpusavio sąsajomis, sukurtas duomenų redagavimo įrankis ir redagavimo išplėstinė sąsaja, pradėtas kurti VLE vidinis portalas ir pagalbiniai procesų valdymo, duomenų kaupimo ir mainų, duomenų analizės ir kontrolės, archyvavimo moduliai. 2016 m. pabaigoje buvo sukurtas VLE išorinis portalas ir adresu www.vle.lt pradėjo veikti laisvos prieigos internetinės enciklopedijos beta versija.

Buvo sukurtas laikino dizaino prie įvairių skaitymo įrenginių prisitaikantis puslapis vle.lt. Į jį perkelta didelė dalis VLE spausdintų tekstų ir kai kurios iliustracijos, dalis straipsnių atnaujinta. Prie kiekvieno puslapyje publikuojamo straipsnio įdiegtas elektroninio teksto skaitytuvas LIEPA, gebantis perskaityti lietuvių kalba užrašytą tekstą. Įdiegta tekstų šrifto dydžio keitimo funkcija, puslapio lankytojams sukurta galimybė VLE kūrėjams atsiųsti pranešimą apie pastebėtas klaidas ar siūlyti naujas temas.

Trečiasis etapas – skaitmeninės enciklopedijos sklaidos pradžia ir turinio atnaujinimas (vyksta 2018–2019 m.). Per jį visi sklaidai skirti duomenys turi būti visiškai parengti, o turinys atnaujintas, sukurtos paieškos sistemos ir vartotojo sąsajos. Numatyta, kad šiame etape elektroninė enciklopedija bus pradėta kurti kaip naujas skaitmeninis produktas, jį siejant su naujais išorinės informacijos šaltiniais ir suskaitmenintais MELC išleistais moksliniais enciklopediniais leidiniais, kuriant enciklopedijos įvairialypę terpę.

2018 m. atnaujinamas  vle.lt dizainas, o pagal jį ir straipsnių pateikimas: prie straipsnių atvaizduojami raktažodžiai, kuriama vaizdų? galerija su galimybe ją peržiūrėti visą arba padidinti ar sumažinti iliustracijas, prie dizaino pritaikomos lentelės. Toliau didinamas portalo vle.lt funkcionalumas. Atnaujinamas dienos straipsnio pateikimo modulis – kasdien paskelbiami su kalendoriaus datomis ar aktualijomis susieti trys teminių straipsnių blokai. Pirmoji ir pagrindinė 2018 m. tema yra skirta atkurtos Lietuvos valstybės šimtmečiui. Šiuo metu įdiegtas teminių straipsnių blokų atvaizdavimas su temoms priskirtomis stacionariomis iliustracijomis. Tolesniame etape bus realizuotas teminių straipsnių atvaizdavimas su besikeičiančiomis iliustracijomis.

Sukurti straipsnių spausdinimo ir nuotraukų atsisiuntimo  moduliai. 2018 m. pradžioje buvo sukurtas  funkcionalumas „Siūlykite savo nuotrauką“. Kiekvienam lankytojui sudaryta galimybė prie rodomo straipsnio pasiūlyti savo sukurtą fotografiją. Didelės apimties straipsniams sudaromas interaktyvus turinys. Sudėtingesnės struktūros straipsniai (pvz., apie visas dabartines valstybes)  skaidomi į atskirus, kurie sudarys vadinamąsias šeimas. Visi tai pačiai šeimai priklausantys straipsniai susiejami grįžtamuoju tarpusavio ryšiu.

Kuriama išplėstinės paieškos sistema, leidžianti vienu metu vykdyti paiešką skirtingose srityse naudojantis įvairiais nustatymais, atliekant paiešką skirtingose straipsnio dalyse ar pagal straipsnių tipus, kategorijas ir temines sritis. Diegiamas naujas funkcionalumas – galimybė į vle.lt // portalą įkelti vaizdo ir garso įskiepius ir jų pagrindu pradėti kurti elektroninės VLE įvairialypę terpę, pateikti išorines nuorodas į MELC leidinių ištraukas, įvairius suskaitmenintus tekstinius dokumentus. Ateityje numatoma tokiu pačiu principu vle.lt turinį susieti su viešais išoriniais jau sukauptos skaitmeninės informacijos ištekliais ar gavus sutikimą pateikti kitų leidėjų knygų skaitmenizuotas ištraukas. Atnaujinamų žemėlapių pagrindu kuriami vektorinio formato interaktyvūs Lietuvos savivaldybių žemėlapiai.

Trečiajame skaitmeninimo darbų etape bus sukurta interaktyvi laiko juosta. Joje pažymėtos datos bus susietos su atitinkamais enciklopedijos straipsniais, skaitytojas turės galimybę pasirinkti laiko juostos teminę sritį ir vaizduojamą laiko tarpą. Laiko juostoje pažymėtus įvykius ir straipsnius bus galima  filtruoti naudojant keturis teminius filtrus. Numatyta straipsniuose originalo kalba rašomus tikrinius žodžius nuorodomis susieti su jų lietuviška perraša. Portale vle.lt bus sukurta ir interaktyvi straipsnių autorių skiltis su galimybe paiešką atlikti tik joje – šalia kiekvieno autoriaus pavardės bus rodomas jo enciklopedijai parašytų straipsnių skaičius, o pasirinkus autorių bus pateikiamos nuorodos į jo publikacijas.

Numatyta vle.lt esančių straipsnių dalijimosi per socialinius tinklus ir straipsnių siūlymo pagal geografines koordinates galimybė. Šiuo tikslu bus sukurta mobilioji vle.lt aplikacija su galimybe vartotojui gauti vle.lt informaciją, susijusią su jo buvimo vieta.

Laisvos prieigos internetinės enciklopedijos palaikymo ir plėtros po 2019 m. strategija akcentuoja didesnę multimedijos reikšmę ir vle.lt integracinių sąsajų su išorinėmis sistemomis stiprinimą. Numatoma sukurti registruoto vartotojo sritį su išplėstomis paieškos galimybėmis, paieškos istorija bei galimybe enciklopedinių duomenų pagrindu kurti asmeninį turinį ir juo dalintis.

Daugiau informacijos: www.vle.lt, www.melc.lt

 

Ona Pečiulienė, Mokslo ir enciklopedijų leidybos centro direktoriaus pavaduotoja

 

Atnaujinta: 2018-03-29