VU bibliotekos interneto svetainė „Skaitmeninės kolekcijos“

Vilniaus universiteto (VU) biblioteka, tęsdama savo šimtametes tradicijas,  šiandien – viena iš pažangiausiai dirbančių atminties institucijų, kurioje diegiamos naujausios informacinės technologijos, daug dėmesio skiriama kultūros paveldo skaitmeninimui ir sukurto skaitmeninio turinio sklaidai, pakartotiniam naudojimui, elektroninių paslaugų teikimui visuomenei. Siekdama išsaugoti ir padidinti prieinamumą prie Lietuvai ir pasauliui reikšmingo kultūros paveldo, VU biblioteka viena iš pirmųjų atminties institucijų šalyje pradėjo juos skaitmeninti. Jau daug metų bibliotekoje veikia Skaitmeninimo skyrius. Jo darbuotojai aktyviai įsitraukia į nacionalinius ir tarptautinius kultūros paveldo išsaugojimo, skaitmeninimo ir sklaidos projektus.

Neseniai sukurta VU bibliotekos interneto svetainė „Skaitmeninės kolekcijos“ www.atmintis.mb.vu.lt. Joje interneto naudotojams jau yra laisvai prieinamos daugelio VU bibliotekos kultūros ir mokslo paveldo rinkiniuose saugomų vertingų tekstų, žemėlapių, meno objektų skaitmeninės kopijos ir svarbiausi suskaitmenintų objektų duomenys.

Šio internetinio leidinio įvadiniame puslapyje rašoma, kad joje „suteikiama galimybė naršyti ir ieškoti skaitmenintų dokumentų iš VU bibliotekos retų spaudinių, rankraščių, grafikos ar muziejinių rinkinių, skirtų studijoms, moksliniams tyrimams ir kultūriniam lavinimui, pateikiama informacija apie VU bibliotekos ir nacionalines skaitmeninimo iniciatyvas ir projektus, nuorodos į kitų kultūros bei paveldo institucijų skaitmenines kolekcijas.“

Svetainės skyriuje „Kolekcijos“ http://www.atmintis.mb.vu.lt/kolekcijos  pateikiami duomenys apie suskaitmenintus dokumentus, saugomus VU bibliotekos retų spaudinių, rankraščių, grafikos,  muziejinių rinkinių skyriuose. 2017 m. lapkričio mėnesio pradžioje čia jau buvo galimybė  susipažinti su 16 vertingų kolekcijų: Autografų kolekcija, Fotografijų rinkinys, J. Lelevelio fondas: Atlasai, J. Lelevelio fondas: Kelionių aprašymai, Kiti dokumentai, Kunigo Vinco Mincevičiaus (1915–1992) kartografijos kolekcija (XVI–XX a.), Kėdainių dvaro archyvo dokumentai, LDK didikų giminių archyvai, Leibowizc Radiviliana, Oginskių dokumentai, Pergamentų kolekcija, Piešiniai ir architektūriniai planai, Senieji lietuvių raštijos paminklai, Senosios grafikos rinkinys: Collectio Imaginum Sacrarum; Theatrum Principum, Vaclovo Dargužo senosios grafikos rinkinys, Vilniaus universiteto istorijos šaltiniai, Žibunto Mikšio senosios grafikos rinkinys.

Skaitmeninių kolekcijų interneto meniu juostoje greta skyrelio „Kolekcijos“ yra skyrelis „Projektai“ http://www.atmintis.mb.vu.lt/projektai , kuriame pateikiama aktualiausia informacija apie jau įvykdytus ir šiuo metu įgyvendinamus projektus, taip pat ir apie projektus, kuriuose VU biblioteka dalyvavo ar dalyvauja partnerio teisėmis. Vienas iš jų – „Pasaulio skaitmeninė biblioteka (WDL) https://www.wdl.org/en/  . Svetainės kūrėjai rašo, kad šio projekto metu yra kaupiamas skaitmeninto kultūros paveldo archyvas – dokumentai iš viso pasaulio ir kad jie dabar yra „vartotojui pasiekiami per vieną internetinį adresą įvairiomis kalbomis. Čia galima rasti skaitmenines rankraščių, žemėlapių, retų knygų, filmų, garso įrašų, paveikslų, fotografijų ir architektūrinių brėžinių kopijas. WDL partneriais šiuo metu yra 136 institucijos iš 72 šalių. Vilniaus universiteto biblioteka yra pirmasis ir kol kas vienintelis partneris iš Lietuvos. Pasaulio skaitmeninėje bibliotekoje pristatomi Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės rankraščiai – 16–17 a. teismų knygoshttps://www.wdl.org/en/search/?institution=vilnius-university-library.

Skyriuje „Projektai“ pateikiama informacija ir apie svarbiausią Europos kultūros paveldo skaitmeninio turinio sklaidos projektą „Europeana“ www.europeana.eu. Biblioteka skelbia, kad „Vilniaus universiteto bibliotekos kultūros paveldą Europeanoje reprezentuoja per 2000 skaitmenintų dokumentų – rankraščių, fotografijų, žemėlapių, senųjų lietuvių raštijos paminklų. Tarp jų ir pirmoji spausdinta lietuviška knygahttp://www.theeuropeanlibrary.org/tel4/record/1000096336226 .

Aktyviai biblioteka įsijungė ir į nacionalinių kultūros paveldo elektroninių vartų kūrimą. Biblioteka informuoja, kad Virtualios elektroninės paveldo informacinės sistemos (VEPIS)  portale „ePaveldas“ visuomenė „jau turi galimybę susipažinti ir su Vilniaus universiteto bibliotekoje saugomo kultūros paveldo skaitmeninėmis kopijomis. Čia yra paviešinti „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės dokumentai, bažnyčių metrikų knygos, su Vilniaus universiteto istorija susiję dokumentai, knygas lietuvių ir užsienio kalbomis, išleistos Lietuvoje XVI–XVIII a., tarp kurių ir pirmoji lietuviška knyga Martyno Mažvydo Katekizmashttp://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/VUB/VUB01-000541149.

VU biblioteka dalyvauja ir Europos rankraščių skaitmeninės bibliotekos Manuscriptorium http://www.manuscriptorium.com/ kūrimo bei turtinimo darbuose. Ši biblioteka, kaip skelbia interneto svetainės „Skaitmeninės kolekcijos“ www.atmintis.mb.vu.lt kūrėjai, yra „virtualus mokslinio tyrimo įrankis, suteikiantis priegą prie įskaitmenintų istorinių dokumentų (rankraščių, inkunabulų, retųjų spaudinių, žemėlapių, ankstyvųjų viduramžių kodeksų ir kitų tipų dokumentų) šaltinių. Šie istoriniai šaltiniai, pasklidę po įvairias pasaulio bibliotekas, dabar yra pasiekiami per vieną bendrą skaitmeninės bibliotekos vartotojo sąsają, kuri suteikia prieigą prie daugiau nei 5 milijonų skaitmeninių vaizdų. Projektas yra dviejų Čekijos institucijų – Nacionalinės bibliotekos ir informacinių technologijų kompanijos AIP Beroun Ltd penkiolikos metų vaisingo darbo rezultatas. Ši skaitmeninė biblioteka yra įtraukta į UNESCO Pasaulio atminties programą, 2005 m. įvertinta UNESCO Jikji https://en.unesco.org/prizes/jikji-mow-prize pasauliniu apdovanojimu. Šioje skaitmeninėje bibliotekoje pristatomi Vilniaus universiteto bibliotekos rankraščiai, senosios fotografijos, žemėlapiai.“

Vienas iš sėkmingiausių VU bibliotekos įgyvendintų skaitmeninimo ir sklaidos projektų – „Virtuali istorinė Lietuvahttp://www.ldkistorija.lt/ . Pristatydami jo interneto viešąją prieigą kūrėjai pažymi, kad tai  virtualus muziejus, kad čia „vos kelių kompiuterio pelės spragtelėjimų pagalba galima susipažinti su Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorija. Vartotojui patraukliai tekstine, vaizdine, garsine formomis pateikiama informacija apie Lietuvos istorijos kelią, istorijos bei kultūros fenomenus, legendas ir faktus. Informacinės sistemos turinio pagrindas – Vilniaus universiteto bibliotekoje saugomos J. Lelevelio kolekcijos http://www.ldkistorija.lt/index.php/lelevelio-atlasai/j-lelevelio-atlasu-kolekcija/86 istorinių žemėlapių skaitmeninės kopijos.

VU biblioteka informuoja, kad įgyvendinant projektą „Virtuali istorinė Lietuva“ buvo sukurta elektroninė paslauga „Mapedija“. Tai  Wikipedijos principais grįsta portalo funkcinė posistemė, vartotojams suteikianti galimybę prisidėti prie turinio kūrimo.

Funkcinė posistemė „Žemėlapis, kaip istorijos šaltinis“ apjungia senuosius skaitmeninius žemėlapius su istoriniu turiniu. Darbui su erdvine ir aprašomąja informacija naudojamasi geografinės informacinės sistemos (GIS) funkcionalumais.

VU interneto svetainės „Skaitmeninės kolekcijos“ skyriuje „Projektai“ yra interaktyvi nuoroda į  bibliotekos virtualias parodas. Svetainės kūrėjai skelbia, kad „Vilniaus universiteto bibliotekos virtualios parodos – bibliotekoje saugomo kultūros paveldo parodos virtualioje erdvėje, galimybė mokyti ir mokytis nuotoliniu būdu, informacijos šaltinis skirtingų interesų turintiems vartotojams“. 2017 m. lapkričio pradžioje čia buvo galimybė peržiūrėti šias virtualias parodas: „MKIC ir Birutė Butkevičienė: nuo idėjos link realybės“, „Lietuviška knyga – visas mano gyvenimas“, „Hinc itur ad astra“ – iš čia kylama į žvaigždes“, „Vilniaus albumas“, „Jano Chrizostomo Paseko atsiminimų iliustracijos“, „Gyvenimas – onkologijos mokslui“, „Vilniaus universiteto architektūros ansamblis“, „Mokslas senajame Vilniaus universitete“, „Vilniaus universiteto bibliotekos istoriniai rinkiniai“, „Vilnius senosiose fotografijose“.

Svetainės skyriuje „Projektai“ http://www.atmintis.mb.vu.lt/projektai pateikta trumpa informacija ir apie įgyvendinamą mokslo projektą „LDK Teismų knygų, saugomų VUB, skaitmeninimas ir raštų duomenų bazės sudarymas“, kurio įgyvendinimą iš dalies finansiškai remia  Lietuvos mokslo taryba (šis projektas – sudėtinė Nacionalinės lituanistikos plėtros 2009–2015 metų programos dalis“. Vykdant projektą buvo sukurta atskira informacinė svetainė „LDK teismų knygos“ http://www.teismuknygos.mb.vu.lt/, kurioje, kaip skelbia VU biblioteka, „yra pateikiamos visos šiuo metu suskaitmenintos VUB saugomos teismų knygos“ ir kuri yra nuolat papildoma naujai skaitmenintais dokumentais.“

Lietuvos mokslo taryba iš dalies finansavo ir projekto „Seniausios Lietuvos akademinės bibliotekos virtuali rekonstrukcija (Virtus) vykdymo darbus. Biblioteka skelbia, kad „Projekto metu sukurtoje duomenų bazėje pateikiama XVIII amžiaus rankraštinio Vilniaus jėzuitų akademijos bibliotekos katalogo (Catalogus Auctorum Ordine Alphabetico dispositus in Bibliotheca Collegii Academ[ici] Vilnen[sis]) skaitmeninė kopija ir transkribuotas tekstas. Projekto metu iššifruota apie 5000 įrašų, identifikuoti kataloge įrašyti leidiniai, duomenų bazėje sukurta paieškos sistema.“

 

Tekstą parengtas pagal VU bibliotekos interneto svetainėje „Skaitmeninės kolekcijos“
www.atmintis.mb.vu.lt skelbiamą informaciją

Atnaujinta: 2021-06-04