Regioninis skaitmeninimo skyrius Panevėžyje

Kontaktai

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje veikia Regioninis skaitmeninimo skyrius. Adresas:  Vasario 16-osios g. 10, LT 35184, Panevėžys, 205 kab. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Regioninio skaitmeninimo skyriaus vedėja – Jovita Verbickienė. El.paštas:jovita.verbickiene@pavb.lt. Tel. (8- 45) 464737. Interneto svetainė www.pavb.lt.

Veiklos teritorija

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešajai bibliotekai  nustatytos Panevėžio ir Utenos apskričių teritorijos.

Funkcijos

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos direktoriaus 2015 m. sausio 29 d.  įsakymu Nr.V-60  patvirtintos Regioninio skaitmeninimo skyriaus funkcijos:

– koordinuoti Teritorijos bibliotekų kultūros paveldo skaitmeninimo, sklaidos, skaitmeninto turinio saugojimo veiklas; skatinti Teritorijos bibliotekų paslaugų ir programų plėtrą, bendradarbiavimą ir projektinę veiklą, didinant kultūros prieinamumą visoje Lietuvoje;

– vykdyti Teritorijos bibliotekų skaitmeninimo specialistų mokymus bei kvalifikacijos kėlimo renginius, kurti ir vystyti bendras skaitmeninimo mokymų  elektronines priemones; teikti organizacinę bei praktinę metodinę pagalbą Teritorijos bibliotekoms, konsultuoti Teritorijos bibliotekų darbuotojus;

– bendradarbiauti  su Teritorijos bibliotekomis vykdant kultūros paveldo objektų atranką skaitmeninimui;

– užtikrinti Bibliotekos ir Teritorijos bibliotekų sukuriamo skaitmeninio turinio kokybę ir suderinamumą, taikant bendrus skaitmeninio turinio kūrimo, saugojimo ir  prieigos, elektroninių paslaugų tinkamumo naudotojams, standartus;

– nustatyta tvarka  teikti konsoliduotas skaitmeninimo paslaugas atminties institucijoms bei kitoms kultūros paveldą kaupiančioms ir saugančioms įstaigoms;

– formuoti Bibliotekos skaitmeninę kolekciją, kurios formavimą reglamentuoja Bibliotekos direktoriaus patvirtinti nuostatai;

– vykdyti kultūros paveldo skaitmeninimo, skaitmeninio turinio sklaidos ir išsaugojimo rezultatų ir pokyčių stebėseną, nustatyta tvarka teikti skaitmeninimo rezultatų ataskaitą Lietuvos nacionalinei Martyno Mažvydo bibliotekai;

– užtikrinti efektyvią informacijos Lietuvos gyventojams apie elektronines kultūros paveldo paslaugas ir naudojimosi galimybes sklaidą;

– konsultuoti ir mokyti gyventojus naudotis skaitmeninės kolekcijos paslaugomis; teikti skaitmeninės kolekcijos paslaugas specialių poreikių žmonėms (senjorams, neįgaliesiems);

– vykdyti vartotojų informacinių poreikių ir paslaugų poveikio tyrimus, kuriant ir tobulinant kultūros paveldo sklaidos priemones;

– kurti ir diegti skaitmeninto kultūros paveldo prieigos valdymo įrankius bendradarbiaujant su atminties institucijomis bei kitomis kultūros, turizmo ir švietimo įstaigomis, užtikrinančius patrauklų ir interaktyvų kultūros turinio pateikimą vartotojams;

Objektų skaitmeninimo tvarka

Remiantis skaitmeninimo tvarkos aprašu, patvirtintu Bibliotekos direktoriaus 2015 m. spalio 29 d. Nr. V-62 skaitmeninami objektai:

  1. Atitinka skaitmeninio turinio kūrimo standartus.

                      Nemokamos Objektų skaitmeninimo paslaugos teikiamos atminties institucijoms (Panevėžio ir Utenos apskričių rajonų savivaldybių viešosioms bibliotekoms) bei kitoms kultūros paveldą kaupiančioms ir saugančioms įstaigoms užpildžius Skaitmeninimo paraiškos formą  ir pateikus raštišką prašymą bibliotekos Direktoriui;

                      Mokamos Objektų skaitmeninimo paslaugos teikiamos Bibliotekos registruotiems skaitytojams  užpildžius Skaitmeninimo paraiškos formą ir apmokėjus paslaugą pagal patvirtintą Bibliotekos teikiamų mokamų paslaugų kainoraštį;

 

Skaitmeninimo paslaugos kainos

Remiantis Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos direktoriaus 2016 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. V-23 patvirtintu „Teikiamu mokamų paslaugų sąrašu ir jų kainoraščiu“ dokumentai skenuojami:

 

Eil. Nr. Paslaugos pavadinimas Apimtis Kaina (Eur.)
1. A3, A4 formatas 1 vaizdas 0,15
2. A1, A2 formatas 1 vaizdas 1,50
Bibliotekos fonduose saugomų retų spaudinių, rankraštinių ir grafinių dokumentų skenavimas:
3. Rankraštinių ir grafinių dokumentų 1 vaizdas 1,50
4. retų spaudinių, išleistų iki 1945 metų 1 vaizdas 0,50

 

Aukštos raiškos vaizdai saugomi Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje.

 Organizuojami mokymai bibliotekai  nustatytos Panevėžio ir Utenos apskričių teritorijos savivaldybių viešųjų bibliotekų darbuotojams.

Mokymų tema:

1. „Praktinė informatika-skenavimas“.

 

Informaciją parengė Jovita Verbickienė

 

Atnaujinta: 2017-03-20