Pradėtas vykdyti projektas „Visuomenės poreikius atitinkančios virtualios kultūrinės erdvės vystymas“

 

Projektas finansuojamas iš Eu­ropos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

2018 m. liepos mėnesį projektas „Visuomenės poreikius atitinkančios virtualios kultūrinės erdvės vystymas“ (projekto numeris Nr. 02.3.1-CPVA-V-526-01-0003). Jam finansavimas – 9.911.532,00 Eur – skirtas 2018 m. birželio 6 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu. Projekto tikslas – vartų į skaitmeninį kultūros paveldą plėtra. Tai jau trečiasis kultūros paveldo skaitmeninimo projektas, kurio rezultatus visuomenė mato apsilankiusi interneto portale „ePaveldas“ www.epaveldas.lt, kuris dabar, įgyvendinus projektą, turėtų tapti pagrindiniais Lietuvos kultūros paveldo elektroniniais vartais.

Projekto bus vykdomas 36 mėnesius. Už jo įgyvendinimą yra atsakinga Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. Veiklas ji vykdys kartu su 24 partneriais – Lietuvos atminties, kultūros ir švietimo įstaigomis.

Lietuvos pažangos strategijoje „Lietuva 2030“ didelis dėmesys skiriamas kultūros paveldo ir šiuolaikinio kultūros turinio skaitmeninimui. Įgyvendinant šį uždavinį projekto vykdymo metu bus siekiama šiuolaikinėmis priemonėmis aktualizuoti kultūros paveldą ir padaryti jį labiau prieinamą ir

patrauklų visuomenei. Daugiausia dėmesio numatyta skirti kultūros paveldo išsaugojimui, skaitmeninimui, įvairių interaktyvių šiuolaikiškų eksponavimo ir paveldo įdarbinimo sprendimų diegimui į VEPIS ir jo viešąją prieigą – „ePaveldas“.

Vykdant projektą bus bandoma išspręsti pagrindinę identifikuotą VEPIS ir „ePaveldas“ portalo problemą – nepakankamą VEPIS ir „ePave

ldas“ panaudojimą skaitmeninto kultūrinio paveldo sklaidai.

Šią problemą ir ją lemiančius veiksnius projekto vykdytojai skirsto į kelis blokus:

 • VEPIS infrastruktūros problemos, trukdančios konsoliduotam skaitmeninimo paslaugų teikimui;
 • skaitmeniniu kultūrinio paveldo turiniu grįstų el. paslaugų trūkumas;
 • ribotas kultūrinio paveldo turinio prieinamumas;
 • ribotos suskaitmeninto turinio panaudojimo švietimo ir panašiems tikslams galimybės.

Atsižvelgiant į tikslinių grupių, „ePaveldas“ vartotojų ir atminties institucijų poreikius, Projekto įgyvendinimo metu planuojamos šios veiklos:

 • modernizuoti VEPIS;
 • sukurti 9 naujas el. paslaugas;
 • parengti naują skaitmeninį turinį;
 • aktualizuoti skaitmeninį turinį, sukuriant 3 edukacines elektronines priemones.

Numatyta, kad portale „ePaveldas“ bus sukurtos šios naujos el. paslaugos:

 1. Skaitmeninio turinio susiejimas su geografine vieta;
 2. Skaitmeninio turinio valdymas;
 3. „Vieno langelio“ paslauga;
 4. Skaitmeninio turinio analizės ir tyrimų vykdymas;
 5. Personalizuotos virtualios parodos;
 6. Kūrinio statuso ir licencijavimo sąlygų pateikimas;
 7. Muzikos iš natų grojimas;
 8. Žemėlapių pateikimas;
 9. Virtualios ir papildytos realybės ekspozicijos.

Jos turėtų prisidėti prie veiklos procesų optimizavimo ne tik projektą vykdančios įstaigos (bibliotekos) lygmeniu, bet ir nacionaliniu. Modernizuoti skaitmeninimo ir turinio publikavimo procesai turėtų sudaryti galimybę našiau ir kokybiškiau skaitmeninį kultūros paveldo turinį saugoti ir pristatyti plačiajai visuomenei. Jis dažniau turėtų būti naudojamas mokslinių tyrimų tikslu. Bus siekiama maksimaliai atsisakyti rankinio darbo ir, kur tai yra įmanoma, pasitelkti automatizuotus procesus. Tai padės ne tik spartinti veiklą, bet ir išvengti klaidų, susijusių žmogiškuoju faktoriumi.

Numatoma el. paslaugų nauda vartotojams: tikslesni suskaitmeninto kultūros turinio paieškos rezultatai, panaudojant geografines koordinates bei skaitmeninio turinio analizės funkcionalumus; laiko taupymas ieškant informacijos įvairiuose skaitmeninto kultūros paveldo ištekliuose per vieną prieigos tašką; saviraiškos galimybės, kuriant virtualias parodas, tam naudojant tiek VEPIS saugomą, tiek paties įkeltą kultūrinį turinį; papildomos galimybės ir įrankiai užsienio lietuvių bendruomenėms įgyti žinių apie Lietuvos kalbą, kultūrą ir istoriją; BAVIC tezauras bus išplėtotas dvejomis kryptimis: technologine ir turinio, integruojant istorinės geografinės informacijos (toliau – GIS) valdymo įrankius ir duomenis; efektyvesnis suskaitmenintų kultūros objektų teikimas ir valdymas, mažesnė skaitmeninamų objektų dubliavimo tikimybė; lengvesnis įsitraukimas į skaitmeninimo veiklą per skaitmeninimo centrus ir kt.

Įgyvendinus projektą „ePavelde“ turėtų būti efektyvesnė ir tikslesnė kultūros objektų paieška, padidės informacijos apie kultūros turinį pateikimo interaktyvumas, VEPIS DM saugomų skaitmeninių kultūros paveldo objektų fondas.

Siekiant optimizuoti veiklos procesus, susijusius su autorių teisių apsauga, vykdant projektą numatyta daug dėmesio skirti galiojančių licencijų pateikimui pagal visame pasaulyje pripažįstamą sistemą – Creative Commons (CC) ir „Europeana“ teisių pareikštimis. Šių licencijų nurodymas aktualus pateikiant turinį į „Europeną“. Turinio ženklinimas išplečia teisėto kūrinio ir objektų naudojimo ir pakartotino naudojimo kontekstą, turizmo, kūrybos, švietimo srityse, veikia kaip viena iš teisių ir gretutinių teisių apsaugos modernizavimo priemonių.Toks ant (ar greta) internete skelbiamo turinio uždėtas ženklas aiškiai identifikuoja internete objektą radusiam naudotojui teisines jo naudojimo sąlygas – ką jam leidžiama atlikti su paskelbtu objektu ir kas yra draudžiama.

Projekto vykdymo metu numatyta aktualizuoti skaitmeninio kultūros paveldo turinį: pasinaudojant naujausiomis technologijomis planuojama sukurti su VEPIS integruotą elektroninę kultūros paveldo aktualizavimo priemonę „Mokykis apie Lietuvą“, skirtą užsienio lietuviams, norintiems įgyti žinių apie Lietuvos kalbą, kultūrą ir istoriją. Yra numatyta sukurti ir su VEPIS integruotą elektroninę priemonę „Vasario 16 virtualus muziejus“, skirtą 1918 metų vasario 16-osios akto šimtmečio paminėjimui. Planuose – ir su VEPIS integruota elektroninė priemonė „Sugrįžusi Lietuva“, turinti gyventrojams padėti geriau suvokti pateikiamos skaitmenintos medžiagos vertę, ją aprašant nedideliais 1–2 puslapių apimties aprašais ir pateikiant bendrą viso socialinio, kultūrinio konteksto pjūvį, sukuriant temines, reikšmines objektų grupes.

Parengė Danutė Mukienė

Tekstas parengtas pagal informaciją, pateiktą projekto „Visuomenės poreikiusatitinkančios virtualios kultūrinės erdvės vystymas“ dokumentuose

Atnaujinta: 2020-09-09