2017-01-19
Teisės aktai

 

Tarptautiniai dokumentai
 • Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl autorių teisių bendrojoje skaitmeninėje rinkoje, 2016-09-16; Atsisiųsti >
 • Europos bendrosios skaitmeninės rinkos strategija, Briuselis, 2015-05-06; Atsisiųsti >
 • Europos komisijos pranešimas spaudai, Briuselis, 2015-05-06; Atsisiųsti >
 • Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl tam tikro leistino nenustatytų autorių teisių kūrinių naudojimo, 2012-10-25; Atsisiųsti >
 • Europos Sąjungos Tarybos išvados dėl kultūrinės medžiagos skaitmeninimo, internetinės prieigos prie jos ir skaitmeninio išsaugojimo, 2012-05-10; Atsisiųsti >
 • Europos Komisijos rekomendacija dėl kultūrinės medžiagos skaitmeninimo, internetinės prieigos ir skaitmeninio išsaugojimo, 2011-10-27; Atsisiųsti >
 • Europos skaitmeninė darbotvarkė, patvirtinta Europos Komisijos, 2010-08-26; Atsisiųsti >
 • Europos Sąjungos Tarybos išvados dėl Europeana: tolesni veiksmai, 2010-05-10; Atsisiųsti >
 • Europos Parlamento rezoliucija dėl komunikato „Europeana – tolesni veiksmai“, 2010-05-05; Atsisiųsti >
 • Europeana – tolesni veiksmai, 2009-08-28; Atsisiųsti >
 • Europos Sąjungos Tarybos išvados dėl Europos skaitmeninės bibliotekos EUROPEANA,  2008-11-20; Atsisiųsti >
 • Europos kultūros paveldas vienu pelės klavišo spustelėjimu: Europos Sąjungos kultūrinės medžiagos skaitmeninimo, prieinamumo internetu ir jos išsaugojimo suskaitmenintos pažanga, 2008-08-11; Atsisiųsti >
 • Dėl mokslinės informacijos skaitmeniniame amžiuje: prieinamumas, sklaida ir išsaugojimas, 2007-02-14; Atsisiųsti >
 • Europos Sąjungos Tarybos išvados dėl kultūrinės medžiagos skaitmeninimo, skaitmeninio išsaugojimo ir internetinės prieigos prie jos, 2006-11-13; Atsisiųsti >
 • Europos Komisijos rekomendacija dėl kultūrinės medžiagos skaitmeninimo, išsaugojimo skaitmeniniu formatu ir internetinės prieigos prie jos, 2006-08-24; Atsisiųsti >
 • i2010: skaitmeninės bibliotekos, Europos komisija, 2005-09-30; Atsisiųsti >

 

Lietuvos Respublikos įstatymai
 • Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo Nr. XI-1807 1, 2, 10, 11, 18, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 36, 38, 39 straipsnių pakeitimo, 37 straipsnio ir priedo pripažinimo netekusiais galios įstatymas,  2016-10-11; Nuoroda >
 • Kibernetinio saugumo įstatymas, 2014-12-11; Nuoroda > 
 • Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymo 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir Įstatymo papildymo 3-1, 6-1 straipsniais įstatymas,  2013-12-23; Nuoroda >
 • Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 2, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 33, 39, 58, 75 straipsnių ir Įstatymo priedo pakeitimo ir papildymo ir Įstatymo papildymo 20-1 straipsniu ir 1, 2 priedais įstatymas, 2011-12-21; Nuoroda >
 • Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas, 2011-12-15; Nuoroda >
 • Informacinės visuomenės paslaugų įstatymas, 2006-05-25; Nuoroda >
 • Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymas, 2004-04-15; Nuoroda >
 • Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas, 2000-01-11; Nuoroda >
 • Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas, 1999-05-18; Nuoroda > 
 • Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, 1996-06-11; Nuoroda >
 • Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymas, 1996-01-23; Nuoroda >
 • Lietuvos Respublikos muziejų įstatymas, 1995-06-08; Atsisiųsti >
 • Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymas, 1995-06-06; Nuoroda >
 • Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymas, 1994-12-22; Nuoroda >

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai
 • Dėl Muziejų tarybos sudarymo, 2016-10-17; Atsisiųsti >
 • Informacinės visuomenės plėtros 2014-2020 metų programos „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“ darbotvarkė, 2014-03-12; Nuoroda >
 • Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimas, 2013-02-27; Nuoroda > 
 • 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos patvirtinimas, 2012-11-28; Nuoroda >
 • Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų programos „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“ įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimas ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. spalio 24 d. nutarimo Nr. 1281 „Dėl Lietuvos informacinės visuomenės plėtros 2011–2019 metų programos įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pripažinimas netekusiu galios, 2015-05-27; Nuoroda >
 • Viešojo valdymo tobulinimo 2012-2020 metų programos patvirtinimas, 2012-02-07; Nuoroda > 
 • „Globalios Lietuvos“ – užsienio lietuvių įsitraukimo į valstybės gyvenimą – kūrimo 2011–2019 metų programos įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimas, 2011-10-19; Nuoroda >
 • „Globalios Lietuvos“ – užsienio lietuvių įsitraukimo į valstybės gyvenimą – kūrimo 2011-2019 metų programos patvirtinimas, 2011-03-30; Nuoroda >
 • Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų programos „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“ patvirtinimas, 2014-03-12; Nuoroda > 
 • Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo, skaitmeninio turinio saugojimo ir prieigos strategijos patvirtinimo pakeitimas, 2010-12-15; Nuoroda >
 • Viešojo administravimo institucijų informacinių sistemų sąveikumo sistemos naudojimas teikiant viešąsias ir administracines paslaugas elektroninėje erdvėje, 2009-12-16; Nuoroda > 
 • Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo, skaitmeninio turinio saugojimo ir prieigos strategijos patvirtinimas, 2009-12-20; Nuoroda >
 • Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo, skaitmeninio turinio saugojimo ir prieigos strategijos patvirtinimo pakeitimas, 2010-12-15; Nuoroda >
 • Informacinės ir žinių visuomenės plėtros komisijos sudarymo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimas netekusiais galios, 2008-07-23; Nuoroda >
 • Galimybės pasiekti neteisėtu būdu įgytą, sukurtą, pakeistą ar naudojamą informaciją panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimas, 2007-08-22; Nuoroda >
 • Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo koncepcijos patvirtinimas, 2006-12-29; Nuoroda > 
 • Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos nuostatų patvirtinimo pakeitimas, 2006-05-05; Atsisiųsti >
 • Įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 11 straipsnis, 2006-02-23; Nuoroda >
 • Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo koncepcijos patvirtinimas, 2005-08-25; Nuoroda >
 • Tarptautinių ir nacionalinių klasifikatorių tvarkymo ir naudojimo valstybiniuose ir žinybiniuose registruose ir valstybės informacinėse sistemose taisyklės, 2005-03-05; Nuoroda >
 • Įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymas, 2004-12-06; Nuoroda > 
 • Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimas, 2013-03-03; Nuoroda >
 • Valstybės ilgalaikės raidos strategija, 2002-11-12; Nuoroda >
 • Lietuvos kultūros politikos nuostatai, 2001-05-14; Nuoroda >
 • Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir Elektroninės informacijos, sudarančios valstybės informacinius išteklius, svarbos įvertinimo ir valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo gairių aprašo patvirtinimas, 2013-08-08; Nuoroda >

 

Kultūros ministro įsakymai
 • Dėl Muziejų tarybos sudarymo, 2016-10-17; Nuoroda >
 • Kultūros paveldo skaitmeninimo stebėsenos tvarkos aprašo ir kultūros paveldo skaitmeninimo stebėsenos statistikos ataskaitos formos patvirtinimas, 2016-09-08; Nuoroda >
 • Skaitmeninio kultūros paveldo aktualinimo ir išsaugojimo 2015–2020 metų programos įgyvendinimo priemonių 2016–2018 metų planas, 2015-11-10; Nuoroda >
 • Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairių patvirtinimas, 2017-08-25; Nuoroda >
 • Muziejų plėtros strateginės kryptys 2015–2020 metams, 2015-04-16; Nuoroda >
 • Skaitmeninio kultūros paveldo aktualinimo ir išsaugojimo 2015-2020 metų programa, 2015-03-04; Nuoroda >
 • Nenustatytų teisių turėtojų kūrinių autorių teisių ir gretutinių teisių turėtojų paieškos šaltinių pavyzdinis sąrašas, 2015-01-28; Nuoroda >
 • Muziejuose saugomų kilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo tikrąja verte metodika, 2015-01-07; Nuoroda >
 • Kultūros objektų aktualizavimo 2014–2020 metų programa, 2014-10-06; Nuoroda >
 • Dėl Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo tarybos sudarymo, 2013-11-19; Nuoroda >
 • Dėl Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos LIMIS diegimo nacionaliniuose ir respublikiniuose muziejuose, 2011-11-08; Nuoroda >
 • Regionų kultūros plėtros 2012-2020 metų programos patvirtinimas, 2011-10-29; Nuoroda >
 • Skaitmeninio turinio kūrimo rekomendacijos, 2011-05-23; Nuoroda >
 • Autorinių sutarčių ir atlikėjo intelektinių paslaugų sutarčių sudarymo rekomendacijos, 2010-10-22; Nuoroda >
 • Muziejinių vertybių (eksponatų) vertinimo metodinės rekomendacijos, 2010-08-20; Nuoroda >
 • Kultūros paveldo skaitmeninimo stebėsenos tvarkos aprašo ir kultūros paveldo skaitmeninimo stebėsenos statistikos ataskaitos formos patvirtinimas, 2016-09-08; Nuoroda >
 • Skaitmeninio turinio kūrimo, saugojimo ir prieigos standartų ir norminių dokumentų sąrašų patvirtinimas, 2010-01-07; Nuoroda >
 • Dėl pavedimo Lietuvos dailės muziejui vykdyti projektą „Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos LIMIS diegimas Lietuvos muziejuose“ ir lėšų skyrimo Lietuvos dailės muziejui 2009 metais investicinio projekto „Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos LIMIS diegimas Lietuvos muziejuose“ parengimui, 2009-07-07; Atsisiųsti >
 • Bibliotekų veiklos norminių dokumentų ir Lietuvos standartų sąrašo patvirtinimas, 2008-07-03; Nuoroda > 
 • Dėl Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) diegimo ir muziejinių vertybių skaitmeninimo projektų dalinio finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų 2008 metais, 2008-05-08; Atsisiųsti >
 • Nacionalinio publikuotų dokumentų archyvinio fondo nuostatų patvirtinimas, 2017-11-28; Nuoroda >
 • Muziejuose esančių rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukcija, 2005-12-16; Nuoroda >
 • Muziejų tarybos nuostatai, 2003-10-29; Nuoroda >

 

Valstybės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus įsakymai
 • Vaizdo duomenų tvarkymo pavyzdinių taisyklių patvirtinimas, 2016-01-12; Nuoroda >
 • Valstybės duomenų apsaugos inspekcijos saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklės, 2013-01-02; Nuoroda >
 • Dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2014 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. 1T-74(1.12.E) „Dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2008 m. lapkričio 12 d. įsakymo Nr. 1T-12(1.12) „Dėl Bendrųjų reikalavimų organizacinėms ir techninėms duomenų saugumo priemonėms patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo, 2015-03-20; Nuoroda >
 • Bendrųjų reikalavimų organizacinėms ir techninėms duomenų saugumo priemonėms pakeitimai, 2014-12-18; Nuoroda >

 

Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie LR Susisiekimo ministerijos Direktoriaus įsakymai
 • Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2013 m. kovo 25 d. įsakymo Nr. T-36 „Dėl Duomenų teikimo formatų ir standartų rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimas, 2016-04-26; Nuoroda >
 • Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktorius 2014 m. rugsėjo 17 d. įsakymo Nr. T-103 „Dėl savivaldybių išlaidų, numatomų patirti ar patirtų pritaikant informacines sistemas euro įvedimui, kompensavimo dydžių patvirtinimo“ pakeitimas, 2014-12-09; Nuoroda > 
 • Papildomo finansavimo skyrimo pagal ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemonę Nr. VP2-3.1-IVPK-04-V „Lietuvos kultūra informacinėje visuomenėje“ ir informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2011 m. lapkričio 4 d. įsakymo Nr. T-193 „Dėl finansavimo skyrimo projektui pagal ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemonę Nr. VP2-3.1-IVPK-04-V „Lietuvos kultūra informacinėje visuomenėje pakeitimas, 2014-01-24; Nuoroda >

 

Kiti dokumentai
 • Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos duomenų saugos nuostatai, 2017-05-08; Atsisiųsti >
 • Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos nuostatai, 2017-05-08; Atsisiųsti >
 • Lietuvos dailės muziejaus direktoriaus įsakymas dėl asmens duomenų tvarkymo Lietuvos dailės muziejaus valdomoje ir tvarkomoje Lietuvos integralioje muziejų informacinėje sistemoje (LIMIS) taisyklių patvirtinimo, 2016-11-24; Atsisiųsti >
 • Lietuvos dailės muziejaus direktoriaus įsakymas dėl Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos saugos politiką įgyvendinančių dokumentų – Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklių, Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos veiklos tęstinumo valdymo plano, Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos naudotojų administravimo taisyklių – patvirtinimo, 2016-09-06; Atsisiųsti >
 • Lietuvos dailės muziejaus filialo Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras nuostatai, 2015-07-07; Atsisiųsti >
 • Europos skaitmeninė dienotvarkė. Komisijos komunikatas Europos parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui i regionų komitetui. Europos komisija, 2010-08-26; Atsisiųsti >
 • Lietuvos dailės muziejaus filialo Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras Kauno regiono muziejų skaitmeninimo centro nuostatai, 2010-02-01; Atsisiųsti >
 • Lietuvos dailės muziejaus filialo Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras Klaipėdos regiono muziejų skaitmeninimo centro nuostatai, 2010-02-01; Atsisiųsti >
 • Lietuvos dailės muziejaus filialo Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras Šiaulių regiono muziejų skaitmeninimo centro nuostatai, 2010-02-01; Atsisiųsti >
 • Lietuvos Respublikos Prezidento 2007 m. rugsėjo 12 d. dekretas Nr. 1K-1097 „Dėl Lietuvos Žinių visuomenės tarybos prie Lietuvos Respublikos Prezidento sudarymo“, 2007-09-12; Nuoroda >
 • Muziejams ir bibliotekoms apie autorių teises ir gretutines teises, parengė LR kultūros ministerija kartu su ES PHARE programos ekspertais, 2005 m.; Atsisiųsti >