2016-12-22
Išsamiau apie tarptautinius projektus
 • DigCurV – skaitmeninės priežiūros specialistų kvalifikacijos tobulinimo sistemos kūrimo Europoje projektas. Šio projekto  tikslas paremti ir išplėsti kvalifikacijos tobulinimo galimybes kultūros sektoriaus specialistams, dirbantiems skaitmeninių kolekcijų priežiūros srityje. Projekto trukmė 2011-2013.
 • RICHES (Reneval, inovation and change: hetitage and European society) – projektas skirtas sudominti plačiąją visuomenę kultūros paveldo sklaida ir skaitmeninių technologijų galimybėmis sprendžiant šį klausimą. RICHES projektas susijęs su pokyčiais. Daugeliui institucijų XXI a. kultūros paveldas yra tarsi paslėptas lobis, kurio negalima atrasti dėl įvairių trukdžių, kaip antai: draudimų, skirtingos kalbos, nesusikalbėjimo tarp skirtingos generacijos visuomenės. Esminiai klausimai, į kuriuos turėjo atsakyti RICHES projektas:
  • Kaip atsinaujina ir keičiasi kultūros paveldo institucijos;
  • Kaip rasti būdus, kad kuo didesnė visuomenės dalis susipažintų su kultūros paveldu;
  • Kaip praktiškai pereiti nuo analoginės prie skaitmeninės kultūros paveldo išraiškos;
  • Koks ES piliečio vaidmuo šiame procese;
  • Kokie yra pagrindiniai apribojimai, susiję su kultūros paveldo sklaida;
  • Koks kultūros paveldo santykis su inovacijomis, kvalifikacijos kėlimu, ekonomika ir kt. sritimis;

RICHES šiuos klausimus sprendžia kartu su 10 institucijų iš 6 ES šalių ir Turkijos. RICHES projekto dalyviai: Koventrio ir Ekseterio universitetai (Jungtinė Karalystė; Rostoko miestas ir Prūsijos kultūros draugija (Vokietija), RMW Leiden fondas (Olandija), WAAG sąjungą (Olandija), Promoter SRL (Italija), I2Cat (Ispanija), Syddansko universitetas (Danija), Turkijos Respublikos kultūros ir turizmo ministerija. RICHES siekia šių tikslų:

 • Sukurti ir įgyvendinti konceptualų tyrimų tinklą, terminiją, nuostatas ir teisinę bazę kultūros paveldo galimai sklaidai ir sklaidos sąlygoms skaitmeniniame amžiuje;
 • Išanalizuoti kultūros paveldo sklaidą sąlygojančius veiksnius, sukurti teigiamus kultūros paveldo sklaidos visuomenei scenarijus;
 • Nustatyti pagrindines kryptis, kuriomis remiamasi siekiant padidinti kultūros paveldo poveikį socialiniam ir visuomenės vystymuisi, nustatyti dėl to kylančias problemas, įskaitant ir intelektinės nuosavybės teises;
 • Parengti metodiką ir gaires, skirtas naujoviškam žinių perdavimui, kurti naujas darbo vietas ir išnaudoti kultūros paveldo potencialą, siekiant skatinti ekonominį augimą Europoje;
 • Pateikti ir pagrįsti praktinį kultūros paveldo sklaidos rezultatų taikymą galutiniams naudotojams;
 • Sukurti įrodymais pagrįstas rekomendacijas, geriausias bendradarbiavimo iniciatyvas.

Projekto trukmė: 2013-2016

 • DL.org – Projekte dalyvauja 4 skaitmeninės bibliotekos – skaitmeninę Manifesto biblioteką skaitmeninę kontrolinę atitikties biblioteką skaitmeninę technologijų biblioteką,  skaitmeninę nuorodų ir santrumpų biblioteką . DL.org yra pirmoji skaitmeninė biblioteka, kurioje išspręsta 6 pagrindinių elementų sąveika – turinio, vartotojo, funkcionalumo, politikos, kokybės ir architektūros. Pagrindinės šios bibliotekos posistemės yra kompleksiškai suderintos su aukščiau išvardintų bibliotekų elementais. Projekto trukmė 2008-12 – 2009-12.
 • INDICATE – tarptautinis įskaitmeninto kultūros paveldo infrastruktūros tinklas yra projektas, kurio pagrindiniai prioritetai yra e-infrastruktūros tinklo kultūros paveldui skleisti Viduržemio jūros šalių regione sukūrimas ir dalijimasis gerąja patirtimi. Projektas finansuotas EK 7BP programos lėšomis. Projekto partneriai: Egipto kultūrinio ir gamtinio paveldo centras (CULTNAT), Prancūzijos kultūros ministerija, Atėnų nacionalinis technikos universitetas (Graikija), ICCU institutas, GARR ir COMETA konsorciumai (visi Italija), Jordanijos antikvarinis departamentas, internetinių tyrimų centras (Ispanija), Slovėnijos autorinių teisių agentūra ir Turkijos kultūros ir turizmo ministerija. Projektas baigėsi 2012-10-16;
 • NETHERITAGE, tai bendras kultūros paveldo Europos tinklas, siekiantis koordinuoti bendrąsias valstybių narių MTTP programas ir pritaikyti jas bendram naudojimui. Projektas pirmiausia teikia integruotą vaizdą kultūros paveldo tyrimuose kiekvienoje valstybėje narėje atskirai bei Europos lygiu; koordinuoja mokslinius tyrimus ar jų trūkumą šioje specifinėje srityje, skatina integraciją tarp meno-istorijos-apsaugos- priežiūros-restauravimo ir architektūros-statybos; nustato bendrus prioritetus ne tik programų viduje, bet ir tarp mokslinių tyrimų ir kultūros paveldo programų; sukuria veiksmingas priemones, skatina mokslinių tyrimų rezultatų praktinį panaudojimą, palaiko bendradarbiavimą tarp mokslo ir kultūros institucijų; išryškina problemas, susijusias su išsklaidytu ir nepakankamu finansavimu vietos lygmenyje; organizuoja nacionalines ir Europos mainų programas. Ateityje ketinama daugiausia dėmesio kreipti į šiuos klausimus:
  • Koordinuoti veiksmus per Europos partnerystę;
  • Daugiausia dėmesio teikti kilnojamo ir nekilnojamo materialaus kultūros paveldo apsaugai;
  • Plėsti kultūros paveldo mokslo tyrimų sektoriaus potencialą;
  • Gerinti mokslo rezultatų ir naujienų sklaidą materialiojo kultūrinio paveldo apsaugos srityje;
  • Didinti socialinę ir ekonominę kultūros paveldo išraiškos svarbą;
  • Remti mokymo ir švietimo programas šioje srityje;
  • Plėtoti bendrą politiką, kuri padėtų gerinti kultūros paveldo apsaugą;
  • Skatinti kultūros paveldo tyrimus už Europos ribų.

Projekto trukmė 2007-2013.

 • ERA –LEARN 2020 Network HERITAGE PLUS kryptys – Bendro programavimo iniciatyva (JPI) kultūros paveldo srityje ir Paveldo tinklas (Net Heritage). Pagrindinis projekto tikslas sutelkti reikiamus finansinius išteklius iš dalyvaujančių projekte šalių ir Europos Sąjungos bei organizuoti bendrą jungtinį kvietimą teikti paraiškas mokslinių tyrimų projektams kultūros paveldo srityje. Paraiška bus valdoma bendrai. 16 dalyvių dalyvavo kuriant, skatinant ir koordinuojant tarpvalstybines programas NET HERITAGE, ERA NET, HERA, DCNET ir įgyvendino JPI iniciatyvos projektą „Kultūros paveldas ir visuotinė kaita: naujas iššūkis Europai“ (JPICH).  The Heritage PLUS veiksmai pagerins nacionalinių mokslinių tyrimų veiklos ir politikos koordinavimą kultūros paveldo tyrimų srityje. Projekto trukmė 2013-10 – 2018-09.
 • JHEP2 – antrasis ERA- LEARN 2020 Network kvietimo projektas, prasidėjęs 2016 m. Projekto numatoma trukmė – 48 mėnesiai. Finansavimas numatomas per Horizon 2020 programą. Pagrindiniai projekto veiklos rodikliai:
  • Parengti veiksmingą ir efektyvų nacionalinių mokslinių tyrimų ir inovacijų valdymą;
  • Stiprinant veiklą susijusią su kultūros paveldu;
  • Vykdyti kiekybinių ir kokybinių veiklos rodiklių monitoringą;

Projekto dalyvių sąrašas čia.

 • ELAICH (Educational Linkage Approach in Cultural Heritage) projektas. Tai 2009-2012 m Europoje vykdytas edukacinis projektas, kuris leido sukurti lankstų švietimo rinkinį pedagogams apie kultūrinį paveldą. Buvo sukurtos 3 eLAICH platformos skirtos mokymuisi, projektų vadybai ir eLAICH kursai. Šios elektroninės paslaugos pritaikytos įvairių amžiaus grupių vartotojams ir buvo kuriamos įvairiose Europos šalyse.
 • Latvijos skaitmeninės bibliotekos „Letonica“ kūrimas. Skaitmeninė Latvijos biblioteka „Letonica“ atlieka tokias pagrindines funkcijas:
  • Kultūros paveldo skaitmenine forma išsaugojimas ateities kartoms siekiant apsaugoti brangų turinį (paveldą) nuo išnykimo ir užtikrinti, kad jis būtų prieinamas vartotojams;
  • Analoginių kolekcijų skaitmeninimas, siekiant platesnės jų sklaidos visuomenėje;
  • Platesnės turinio prieigos piliečiams, mokslui ir įmonėms užtikrinimas;
  • Tarptautinių standartų, formatų, protokolų ir duomenų adaptacijos skatinimas skaitmeninės bibliotekininkystės srityje ir geriausios praktikos pritaikymas visoms Latvijos atminties institucijoms;
  • Nacionalinis ir tarptautinis bendradarbiavimas, įskaitant ir EUROPEANA bei kitas iniciatyvas.

Projektas vykdytas 2006 metais.

 • Bendras Latvijos universiteto bibliotekos projektas su Marburgo universitetu ir Europos bibliotekonis, muziejais ir archyvais – Vokietijos viduramžių literatūros skaitmeninio archyvo „Marburger Repertorien“ kūrimas. Įgyvendinus projektą, Marburger Repertorien archyvą sudaro: rankraščiai, Marburgo XIII-XIV a. vokiškų rankraščių registras, VIII-XII a. Paderborno vokiškų tekstų registras, ankstyvųjų vokiečių humanistų verstiniai tekstai, Marburgo archyvo vokiški fragmentai, vokiečių viduramžių rankraščių internetinis katalogas. Projektas vykdytas 2005 metais.
 • 2003-2007 m Bendras Latvijos universiteto bibliotekos projektas su literatūros, teatro ir muzikos muziejumi (RTMM) – „Įkelk asmenį ir nuotrauką į internetą“. Projektą finansavo Latvijos Kultūros sostinės (2003) fondas. Projekto metu sukurta duomenų bazė, kurioje yra Latvijos teatro, kino ir muzikos personalijos su nuotraukomis ir duomenimis apie jų biografijas, kūrybą ir t.t.
 • 2001 m. Bendras Latvijos universiteto bibliotekos projektas su Manheimo (Vokietija) universitetu – „Poeto J. M. R. Lenco skaitmeninio archyvo kūrimas“.
 • Projektas Kreutzwald‘o amžius – Estijos XIX-XX a. kultūros svetainės internete sukūrimas. Projektas vykdytas 3 etapais – pradėtas įgyvendinti 2003 m., kai surengus parodą Kreutzwald‘o 200-osioms gimimo metinėms paminėti nuspręsta sukurti kultūrinį portalą. Projektas baigtas 2013 metais.