2016-11-22
Standartai

Aktualijos

 

Standartų ir rekomendacijų kategorijos


Informacijos mokslai (pagal ICS)

 • LST ISO 18461:2017 Tarptautinė muziejų statistika;
 • LST ISO 11799:2016 Informacija ir dokumentai. Archyvų ir bibliotekų dokumentų saugojimo reikalavimai;
 • LST ISO 2789:2013 Informacija ir dokumentai. Tarptautinė bibliotekų statistika;
 • LST ISO 25964-1:2012 Informacija ir dokumentavimas. Sisteminiai žodynai ir sąsaja su kitais žodynais. 1 dalis. Sisteminiai žodynai, skirti informacijos paieškai;
 • LST ISO 690:2010 Informacija ir dokumentavimas. Bibliografinių nuorodų ir informacijos išteklių citavimo gairės;
 • LST ISO 23801-1:2008 Informacija ir dokumentavimas. Dokumentų valdymo procesai. Dokumentų meta duomenys. 1 dalis. Principai;
 • LST ISO/TS 23081-2:2009 Informacija ir dokumentavimas. Dokumentų metaduomenų valdymas. 2 dalis. Koncepcijos ir realizacijos klausimai;
 • LST ISO 15706-2:2008 Informacija ir dokumentavimas. Tarptautinis standartinis audiovizualinis numeris (ISAN). 2 dalis. Versijos identifikatorius;
 • LST ISO LST ISO 11620:2015 Informacija ir dokumentavimas. Bibliotekos veiklos rodikliai;
 • LST ISO 22310:2007 Informacija ir dokumentavimas. Rekomendacijos standartų projektų rengėjams dėl dokumentų valdymo reikalavimų formulavimo standartuose;
 • LST ISO 10324:2007 Informacija ir dokumentai. Fondo duomenų pateiktys. Suvestinis lygmuo;
 • LST ISO 3297:2007 Informacija ir dokumentai. Tarptautinis standartinis serialinio leidinio numeris  ISSN;
 • LST ISO 11798:2006 Informacija ir dokumentavimas. Įrašų, atspaudų ir kopijų popieriuje patvarumas ir ilgalaikiškumas. Reikalavimai ir bandymo metodai;
 • LST ISO 11108:2006 Informacija ir dokumentavimas. Archyvinių dokumentų popierius. Patvarumo ir ilgalaikiškumo reikalavimai;
 • LST ISO 7154:2005 Dokumentavimas. Bibliografinio sisteminimo principai;
 • LST ISO 2145:2005 Dokumentavimas. Skyrių ir poskyrių numeravimas rašytiniuose dokumentuose;
 • LST ISO 11799:2016  Informacija ir dokumentai. Archyvų ir bibliotekų dokumentų saugojimo reikalavimai;
 • LST ISO 15489-1:2016 Informacija ir dokumentai. Dokumentų valdymas. 1 dalis. Sąvokos ir principai;
 • LST ISO 7275:2002 Dokumentai. Serijų antraščių pateikimas;

  

IT informavimo, dokumentavimo veikloje ir leidyboje. Informacinių technologijų kalbos (pagal ICS)

 • LST ISO 21127:2017 Informacija ir dokumentavimas. Kultūros paveldo informacijos mainų ontologija;
 • LST ISO 15836:2009/AC1:2010 Informacija ir dokumentavimas. Dublin Core metaduomenų elementų rinkinys. 1 techninė pataisa;
 • LST ISO 15836:2009 Informacija ir dokumentavimas. Dublin Core metaduomenų elementų rinkinys;
 • LST ISO 19005-3:2017 Dokumentų tvarkyba. Elektroninio dokumento failo formatas, skirtas ilgalaikiam saugojimui. 3 dalis. ISO 32000-1 taikymas ir įterptų failų palaikymas;
 • LST ISO 19005-2:2011 Dokumentų tvarkyba. Ilgalaikio saugojimo elektroninio dokumento rinkmenos formatas. 2 dalis. ISO 32000-1 (PDF/A-2) naudojimas;
 • LST ISO 32000-1:2009 Dokumentų tvarkyba. PDF formatas. 1 dalis. PDF 1.7 (tapatus ISO 32000-1:2008);
 • LST ISO 19005-1:2008 Dokumentų tvarkyba. Ilgalaikio saugojimo elektroninio dokumento rinkmenos formatas. 1 dalis. PDF 1.4 (PDF/A-1) naudojimas;
 • LST ISO 19005-1:2008/AC:2008 Dokumentų tvarkyba. Ilgalaikio saugojimo elektroninio dokumento rinkmenos formatas. 1 dalis. PDF 1.4 (PDF/A-1) naudojimas;

 

Kiti fotografavimo standartai (pagal ICS)

 • LST ISO 12234-2:2008  – Elektroninis nejudamojo vaizdo vizualizavimas. Keičiamoji atmintinė. 2 dalis. TIFF/EP vaizdo duomenų formatas;

  

Standartai, susiję su vaizdo ir garso dokumentais

 • LST EN 15744:2009 Filmų identifikavimas. Mažiausias kinematografinių kūrinių metaduomenų rinkinys;
 • LST CEN/TS 16371:2012 Gairės, skirtos EN 15744 ir EN 15907 įdiegėjams Guidelines for implementors;
 • ISO 6199:2005 Micrographics – of documents on 16 mm and 35 mm silver-gelatin type microfilm – Operating procedures;
 • ISO 18925:2013 Imaging materials – optical discs media – Storage practices;
 • ISO 18902:2001 Imaging materials – Processed imaging materials — Albums, framing and storage materials;
 • ISO 18923:2000 Imaging materials – base magnetic tape – Storage practices;
 • ISO 18920:2011 Imaging materials – Processed photographic reflection prints – Storage practices;
 • ISO 18918:2000 Imaging materials – Processed photographic plates – Storage practices;
 • ISO 18911:2010 Imaging materials – Processed safety photographic films – Storage practices;
 • ISO 8126:2000 Micrographics – Duplicating film, silver, diazo and vesicular – Visual density – Specifications and measurement;
 • ISO 12606:1997 Cinematography, Care and preservation of magnetic audio recordings for motion pictures and television;
 • ISO 10356:1996 Cinematography – Storage and handling of nitrate-base motion-picture films;
 • ISO 26:1993 Cinematography – Projector usage of 16 mm motion-picture films for direct front projection – Specifications;

  

Dokumentų atvaizdavimo priemonės (pagal ICS)

 • LST ISO/TR 18492:2010 Elektroninės dokumentuotos informacijos ilgalaikis išsaugojimas;
 • LST ISO/TR 15801:2017 Dokumentų tvarkyba. Informacija, laikoma elektroninėse laikmenose. Duomenų tikrumo ir patikimumo rekomendacijos;

  

Skaitmeninio turinio reikšmės norminiai dokumentai

 • Europos žodynas (EUROVOC);
 • Library of Congress Subject Headings & Name Authority (Kongreso bibliotekos dalykinių pradmenų ir autoritetinių vardų sistema);
 • Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos rubrikynas;
 • Universalioji dešimtainė klasifikacija (UDK);
 • Union List of Artist Names (ULAN) (Jungtinis menininkų vardų sąrašas);
 • Art & Architecture Thesaurus (AAT) (Meno ir architektūros sisteminis žodynas);
 • Getty Thesaurus of Geographic Names (TGN) (Getty geografinių pavadinimų tezauras);
 • Thesaurus for Graphic Materials (TGM) (Grafinės medžiagos tezauras);
 • Iconclass (Meno ir ikonografijos klasifikavimo sistema);
 • Lietuvos Respublikos terminų bankas;

  

Duomenų turinio aprašymo norminiai dokumentai

 • International Standard Archival Authority Record for Corporate Bodies, Persons, and Families ISAAR(CPF) (Tarptautinis standartinis archyvinis autoritetinis kolektyvų, asmenų ir giminių įrašas);
 • General International Standard Archival Description (ISAD(G)) (Bendras tarptautinis standartinis archyvinis aprašas);
 • The FIAF Cataloguing Rules for Film Archives (Tarptautinės filmų archyvų federacijos (FIAF) filmų archyvų katalogavimo taisyklės);
 • International Standard for describing functions (ISDF) (Tarptautinis funkcijų aprašymo standartas);
 • International Standard for Describing Institutions with Archival Holdings (ISDIAH) (Tarptautinis archyvinius fondus turinčių institucijų aprašymo standartas);
 • Rules for Archival Description (RAD) (Archyvinio aprašymo taisyklės);
 • Resource Description and Access (RDA) (Išteklių aprašymas ir prieiga);
 • Tarptautinis standartinis bibliografinis aprašas (International Standard Bibliographic Description (ISBD);
 • Guidelines for authority records and references (GARR) (Nurodymai autoritetiniams įrašams ir nuorodoms);
 • Cataloguing Cultural Objects: A Guide to Describing Cultural Works and Their Images (Kultūros objektų katalogavimas: kultūros objektų ir jų vaizdų aprašymo vadovas);
 • Resource Description Framework (RDF) (Išteklių aprašo struktūra);
 • Funkciniai reikalavimai bibliografiniams įrašams (FRBR: Functional Requirements for Bibliographic Records);
 • Broadcast Wave Format (BWF) (Transliuojamų garso duomenų formatas);
 • Pantone Matching System (Pantone spalvų parinkimo sistema);

 

Kiti standartai

 • LST ISO 14721:2013 Kosminės duomenų ir informacijos perdavimo sistemos. Atviroji archyvinės informacijos sistema. Pamatinis modelis;
 • LST ISO/IEC 15948:2009 Informacijos technologija. Kompiuterinė grafika ir vaizdų apdorojimas. Internetinės grafikos (PNG) formatas. Funkcijų aprašas;
 • LST ISO/IEC 10918-3:2009/A1:2009 Informacijos technologija. Nejudamųjų tolydžiojo atspalvio vaizdų skaitmeninė spūda ir kodavimas. 3 dalis. Plėtiniai. 1 keitinys. Leidimo registruoti naujus spūdos tipus ir versijas SPIFF antraštėje užtikrinimas
 • LST ISO/IEC 10918-3:2009 Informacijos technologija. Nejudamųjų tolydžiojo atspalvio vaizdų skaitmeninė spūda ir kodavimas. 3 dalis. Plėtiniai;
 • LST ISO/IEC 10918-2:2009 Informacijos technologija. Nejudamųjų tolydžiojo atspalvio vaizdų skaitmeninė spūda ir kodavimas. 2 dalis. Atitikties tikrinimas;
 • LST ISO/IEC 10918-1:2009 Informacijos technologija. Nejudamųjų tolydžiojo atspalvio vaizdų skaitmeninė spūda ir kodavimas. 1 dalis. Reikalavimai ir gairės;
 • ISO/TR 18931:2001 Imaging materials – Recommendations for humidity and control;
 • LST EN ISO 9706:2001 Informacija ir dokumentai. Dokumentinis popierius. Pastovumo reikalavimai;

 

Metaduomenų kodavimo norminiai dokumentai

 • Encoded Archival Description (EAD) (Koduotasis archyvinis aprašas);
 • UNIMARC Manual: Bibliographic Format (UNIMARC vadovas: bibliografinių įrašų formatas);
 • UNIMARC Manual: Authorities Format (UNIMARC vadovas: autoritetinių įrašų formatas);
 • MARC 21 Format for Authority Data (MARC21 Autoritetinių duomenų formatas);
 • MARC 21 Format for Bibliographic Data (MARC21 Bibliografinių duomenų formatas);
 • CDWA Lite: XML Schema Content for Contributing Records via the OAI Harvesting Protocol (CDWA mažoji versija: Įrašų perdavimo naudojant OAI automatinio rinkimo protokolą XML schemos turinys);
 • Categories for the Description of Works of Art (CDWA) (Meno kūrinių aprašymo kategorijos);
 • SPECTRUM (Standard ProcEdures for CollecTions Recording Used in Museums) (Muziejų kolekcijų įrašų rengimo standartinės procedūros);
 • VRA Core 4.0 (Vaizdo išteklių asociacija. Pagrindinės kategorijos. 4.0);

 

Duomenų saugojimo (archyvavimo) norminiai dokumentai

 • Metadata Encoding and Transmission Standard (METS) (Metaduomenų kodavimo ir perdavimo standartas);

 

Meta duomenų ir objektų prieigos ir sklaidos norminiai dokumentai

 • SRU/W: Search/Retrieval via URL or Web Service (SRU/W: Paieška naudojant URL arba tinklo paslaugą);
 • Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting OAI-PHM, protocol version 2.0 (Atvirojo archyvo iniciatyvos metaduomenų automatinio rinkimo protokolas OAI-PMH, 2.0 versija);

 

UNESCO rekomendacijos

 

Bendrieji reikalavimai, keliami muziejuose kaupiamų kultūros paveldo objektų skaitmeninėms byloms Žiūrėti >