2017-07-25
Rekomendacijos
 • Bendrieji minimalūs reikalavimai, keliami muziejuose kaupiamiems ir saugomiems skaitmeniniams objektams ir juos aprašantiems metaduomenims. Žiūrėti >
 • Ilgalaikiam išsaugojimui skirto skaitmeninio paveldo atrankos gairės. Žiūrėti >
 • Archyvavimui, saugojimui ir sklaidai skirtų kultūros paveldo objektų skaitmeninių bylų parametrai. Žiūrėti >
 • Muziejuose saugomų kultūros paveldo objektų skaitmeninimo, skaitmeninio turinio saugojimo, archyvavimo, viešinimo ir integravimo į nacionalinę bei tarptautinę virtualią erdvę metodikos. Žiūrėti >
 • Muziejaus eksponatų, bibliotekos, audiotekos, videotekos, fototekos ir archyvo vertybių skaitmeninimo, skaitmeninio turinio saugojimo ir apskaitos nuostatai (pavyzdys). Žiūrėti >
 • Kompiuterizuotos rinkinių apskaitos, muziejuje vykdomos dirbant su Lietuvos integralia muziejų informacine sistema (LIMIS), tvarka (rekomenduojamas dokumento projektas). Žiūrėti >
 • Bendrieji tekstų, skirtų publikuoti Lietuvos integralioje muziejų informacinėje sistemoje (LIMIS), rengimo principai. Žiūrėti >
 • Kaip fotografuoti muziejuose saugomus eksponatus? Žiūrėti >
 • Kultūros paveldo skaitmeninimui rekomenduojama įsigyti įranga. Žiūrėti >
 • Suskaitmeninto ir skaitmeninio kultūros paveldo turinio naudojimo teisių priskyrimo bei ženklinimo metodika ir rekomendacijos, parengtos Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos. Žiūrėti >
  • Skaitmeninio turinio ženklinimo žinynas ir įrankiai. Žiūrėti >
 • Muziejų skaitmeninio turinio ženklinimo ir naudojimo teisių priskyrimo tvarka, parengta LDM filialo LM ISC LIMIS Žiūrėti >
 • Rekomendacijos dėl Lietuvos autorių turtinių teisių galiojimo terminų skaičiavimo skaitmeninant kūrinius. Žiūrėti >
 • Rekomendacijos ir teisės aktai, susiję su nenustatytų teisių turėtojų kūriniais. Žiūrėti >
 • Reikalavimai įrašant skaitmenines bylas į CD, DVD ar kitus optinius diskus ir saugant juos muziejuje. Žiūrėti >
 • Lietuvos muziejų skaitmeninimo poreikių ir pasitenkinimo jomis tyrimo metodika. Žiūrėti >
 • Lietuvos muziejų konsoliduotų skaitmeninimo paslaugų teikimo per muziejų skaitmeninimo kompetencijos tinklą tvarka. Žiūrėti >
 • Europos materialaus kultūros paveldo gairės dėl 3D skaitmeninimo. Žiūrėti >
 • Europos kultūros paveldo skaitmeninės platformos EUROPEANA strategija 2020–2025 m.: skaitmeninių pokyčių įgalinimas. Žiūrėti >
 • 2020 m. Kultūros ministerijos užsakymu atliktas tyrimas „Lietuvos audiovizualinio kultūros paveldo išsaugojimo ir prieigos sistemos analizė ir plėtros rekomendacijos“. Žiūrėti >