2016-12-27
Skaitmeninimo terminų žodynėlis

Skaitmeninimo terminų žodynėlis parengtas Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centro iniciatyva. Jis skirtas muziejų darbuotojams, dirbantiems skaitmeninimo srityje, tačiau bus naudingas ir visiems, besidomintiems kultūros paveldo objektų skaitmeninimo veikla.

Žodynėlio tikslas – padėti muziejininkams geriau suprasti ir paaiškinti terminus, vartojamus skaitmeninimo darbe, straipsniuose, rekomendacijose, standartuose kultūros paveldo objektų skaitmeninimo tema.

Skaitmeninimo srityje vartojami terminai įvairuoja, keičiasi ir plečiasi, todėl žodynėlis bus nuolat atnaujinamas ir papildomas.

***

Analoginis dokumentas / įrašas – tradicinėmis priemonėmis (ne skaitmeninimo būdu) užfiksuota informacija.

Apsauga – tinkamų priemonių panaudojimas, siekiant apsaugoti eksponatus ir kitas kultūros vertybes, jų skaitmenines kopijas nuo plėšimų, gaisrų bei stichinių nelaimių, kitokių pakenkimų, galinčių atsirasti dėl tyčinės ar netyčinės žmonių veiklos, taip pat tinkamų sąlygų jiems saugoti, tirti, eksponuoti ir kitais būdais naudoti sudarymas.

Apskaita – eksponatų ir kitų muziejuje saugomų kultūros paveldo objektų įtraukimas į rašytinę arba kompiuterizuotą muziejinę apskaitą, suteikiant jiems muziejaus pirminės apskaitos ir rinkinio šifrus, individualius apskaitos numerius ir priskiriant juoss atitinkamam fondui, rinkiniui, kolekcijai, apyrašui, bylai.

Apskaitos aktai – rašytinės ir (arba) kompiuterizuotos apskaitos dokumentai, susiję su muziejuje saugomų eksponatų ir kitų vertybių priėmimu į muziejų, judėjimu muziejaus viduje, eksponatų vertinimu, patikrinimu, perdavimu saugoti kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims ir kt.

Archyvas – muziejaus struktūrinis padalinys arba kita sukauptų dokumentų saugojimo vieta.

Asmens duomenys – duomenys apie konkretų arba iš duomenų nustatomą fizinį asmenį, jo dalykinius santykius ir išvados apie asmenį, padarytos remiantis šiais duomenimis.

Atgaminimas – kūrinio, gretutinių teisių ar sui generis teisių objekto (viso arba dalies) tiesioginis ar netiesioginis, nuolatinis ar laikinas kopijos(-ų) padarymas bet kuriuo būdu ir bet kuria forma, įskaitant elektroninę.

Atminties institucija – archyvas, biblioteka, muziejus ar kita institucija, dalyvaujanti formuojant, integruojant ir skleidžiant žmonijos kultūrą, užfiksuotą kultūros paveldo objektuose.

Atviroji (viešoji) prieiga – iniciatyva, suteikianti laisvą ir nemokamą prieigą prie informacijos.

Audiovizualinio kūrinio gamintojas – fizinis arba juridinis asmuo, kurio iniciatyva ir atsakomybe sukuriamas audiovizualinis kūrinys.

Audiovizualinis kūrinys – kinematografinis kūrinys ar kitas kinematografinėmis priemonėmis išreikštas kūrinys, sudarytas iš tarpusavyje susijusių vaizdų, perteikiančių judesį, lydimą arba nelydimą garso, įrašytas (užfiksuotas) materialioje vaizdo įrašymo laikmenoje.

Autentifikuotas naudotojas / vartotojas – prie informacinės sistemos, interneto viešosios prieigos, rinkmenų duomenų bazės prisijungęs užsiregistravęs vartotojas / naudotojas.

Autorių teisės – kūrinio autoriui, autorių turtinių teisių perėmėjui, savininkui įstatymais suteikiamos išskirtinės teisės į kūrinį ir jo panaudojimą. Autorių teisės apima kūrinių skelbimo, platinimo ir atlygio autoriui tvarką.

Autorių teisių subjektas – autorius, kitas fizinis arba juridinis asmuo, teisės aktų nustatytais atvejais turintis išimtines turtines autorių teises, taip pat fizinis arba juridinis asmuo, kuriam perėjo išimtinės turtinės autorių teisės (autorių teisių perėmėjas).

Autorių teisių apsaugos ženklas, arba autoriaus teisių ženklas – ženklas ©. Juo dažniausiai nurodomas autorių turtinių teisių turėtojas.

BAVIC – projekto „Virtualios elektroninio paveldo informacinės sistemos (VEPIS) plėtra“, kurį vykdė Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka ir partneriai, sukurtas Bendras asmenvardžių, vietovardžių ir istorinės chronologijos žodynas, nurodantis prasminius jame suvestų duomenų tarpusavio ryšius. Tezaure išskirtos 5 duomenų grupės: asmenvardžių, vietovardžių, kolektyvų, laikotarpių, temų tezauras. Jo paskirtis – integruotas Lietuvos paveldo skaitmeninimui aktualių dabarties ir istorinių chronologijos, geografijos ir biografinių duomenų pateikimas ir valdymas.

CMYK – spalvų modelis, kuriame visos spalvos gaunamos iš žydros, purpurinės, geltonos ir juodos spalvos.

Daugialypė terpė – informacijos pateikimas jungiant tekstines, grafines, vaizdines ir garsines medijas.

Daugkartinio įrašymo kompaktinis diskas / kompaktinė plokštelė (CD-RW) – laikmena, į kurią įrašytus duomenis galima ištrinti ir į jų vietą įrašyti naujus.

Dokumentas – Lietuvos Respublikoje ar užsienio valstybėje įsteigto juridinio asmens, kitos organizacijos ar jų padalinio (toliau – juridinis asmuo) ar fizinio asmens veiklos procese užfiksuota informacija, nepaisant jos pateikimo būdo, formos ir laikmenos.

Dokumentų konvertavimas – programinės ir (ar) techninės aplinkos ar pateikimo būdo pakeitimas užtikrinant dokumentuose užfiksuotos informacijos išsaugojimą.

Dovanojimo sutartis – priedas prie eksponatų ar kitų vertybių priėmimo į muziejų akto, kuriame nurodytas dovanojimo faktas ir dovanojamų objektų tolesnio naudojimo sąlygos ir tvarka.

DPI – taškų skaičius viename colyje.

Duomenų bazė (DB) – susistemintas ar metodiškai sutvarkytas kūrinių, duomenų arba kitokios medžiagos rinkinys, kuriuo galima individualiai naudotis elektroniniu būdu, išskyrus kompiuterių programas, naudojamas tokių duomenų bazėms kurti ar valdyti.

Duomenų apdorojimas – duomenų klasifikavimas, papildymas, keitimas, koregavimas, ištrynimas.

Duomenų tvarkymas  bet kuris su duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, užrašymas, kaupimas, saugojimas, klasifikavimas, grupavimas, jungimas, keitimas (papildymas ar taisymas), teikimas, paskelbimas, naudojimas, loginės ir (arba) aritmetinės operacijos, paieška, skleidimas, naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmų rinkinys.

Duomenų tvarkymas automatiniu arba kompiuteriniu būdu – duomenų tvarkymo veiksmai, visiškai ar iš dalies atliekami automatinėmis priemonėmis.

Duomenų teikimas – duomenų perdavimas (pranešimas kitam asmeniui) bei paskelbimas (sąlygų susipažinti su duomenimis sudarymas).

Duomenų tvarkytojas – juridinis ar fizinis asmuo, kuris nėra duomenų valdytojo darbuotojas, duomenų valdytojo įgaliotas tvarkyti duomenis. Duomenų tvarkytojas ir (arba) jo skyrimo tvarka gali būti nustatyti įstatymuose ar kituose teisės aktuose.

Duomenų valdytojas – juridinis ar fizinis asmuo, kuris vienas arba kartu su kitais nustato duomenų tvarkymo tikslus ir priemones. Jeigu duomenų tvarkymo tikslus nustato įstatymai ar kiti teisės aktai, duomenų valdytojas ir (arba) jo skyrimo tvarka gali būti nustatyti tuose įstatymuose ar kituose teisės aktuose.

Dvimatis objektas (2D) – objektas, kurio duomenys yra išdėstyti plokštumoje, dviejų matmenų (dažniausiai ilgis ir plotis) erdvėje.

Eksponatas – muziejuje kaupiama, saugoma, apskaitoma, restauruojama, tiriama, moksliniams tyrinėjimams skirta, populiarinama muzealija (materialinė ar dvasinės kultūros vertybė, gamtos objektas); į muziejaus apskaitą įtraukta vertybė, turinti šifrą ir individualų apskaitos numerį; kultūros paveldo objektas.

Eksponatų apskaitos knygos – į muziejaus fondus priimtų eksponatų registracijos knygos, kurios yra formuojamos vykdant rašytinę ir (arba) kompiuterizuotą apskaitą. Atitinkamai visiems Lietuvos muziejams skirtoje Lietuvos integralioje muziejų informacinėje sistemoje   yra formuojamos, saugomos šios apskaitos knygos:

 1. į muziejaus pagrindinį fondą priimtų eksponatų apskaitos knyga (gaunamų eksponatų knyga);
 2. į muziejaus pagalbinį fondą priimtų eksponatų apskaitos knyga (pagalbinio fondo pirminės apskaitos knyga);
 3. į muziejaus pagrindinį ir pagalbinį fondą priimtų eksponatų apskaitos knyga (bendra pagrindinio pagalbinio fondo pirminės apskaitos knyga);
 4. pasiskolintų ilgai (daugiau negu metams laiko) muziejuje saugoti priimtų eksponatų apskaitos knyga;
 5. pasiskolintų trumpai (mažiau negu metams laiko) muziejuje saugoti priimtų eksponatų inventorinė apskaitos knyga;
 6. pasiskolintų ilgai ir trumpai muziejuje saugoti priimtų eksponatų inventorinė knyga;
 7. paskolintų ilgai (daugiau negu metams laiko) saugoti eksponatų apskaitos knyga;
 8. paskolintų trumpai (mažiau negu metams laiko) saugoti priimtų eksponatų inventorinė apskaitos knyga;
 9. paskolintų ilgai ir trumpai saugoti priimtų eksponatų inventorinė knyga;
 10. specializuotų eksponatų rinkinių (brangenybių arba ginklų, gamtos objektų) inventorinės apskaitos knygos.
 11. zoologinės medžiagos apskaitos knyga.

Eksponatų saugykla – speciali patalpa, skirta eksponatams bei kitoms muziejinėms vertybėms saugoti.

Ekspozicija (paroda) – eksponatai ir kitos vertybės, išdėstytos pagal tam tikrą sistemą (temą, laiko rodyklę ir kt.) muziejaus patalpose parodoms ir ekspozicijoms skirtose patalpose ar kitose specialiai tam įrengtoje arba pritaikytose erdvėse.

Elektroninė paslauga – nuotoliniu būdu, pasinaudojant informacinių ir ryšių technologijų kanalais bei priemonėmis visuomenei teikiama viešoji ar administracinė paslauga, kuri apima veiksmų seką nuo paslaugos inicijavimo momento iki siekiamo paslaugos rezultato suteikimo.

Elektroninis dokumentas – juridinio ar fizinio asmens norminių teisės aktų nustatyta tvarka informacinių technologijų priemonėmis sudarytas, patvirtintas ar gautas dokumentas, pasirašytas teisinę galią turinčiu elektroniniu parašu.

„Europeana“ – ES skaitmeninė kultūros paveldo platforma / skaitmeninė biblioteka, kurios viešojoje interneto prieigoje (portale www.europeana.eu) kartu su kita informacija pateikiami duomenys apie Europos atminties ir kitų institucijų skaitmenintus kultūros paveldo objektus.

Ypatingi asmens duomenys – asmens duomenys apie jo rasinę kilmę, tautinį ir etninį priklausomumą, politinius, religinius ir kitus įsitikinimus, partiškumą, teistumą, sveikatą, patologinius defektus ir intymų gyvenimą (privatų asmens gyvenimą).

Failas / rinkmena – skaitmeninis dokumentas arba skaitmeninė byla.

Failo formatas / rinkmenos formatas – faile laikomų duomenų apipavidalinimo būdas, priklausantis nuo failo tipo.

GIF formatas – taškinės grafikos (vaizdo, sudaryto iš taškų) failo formatas, plačiai naudojamas internete.

Gretutinių teisių objektas – tiek tiesioginis (gyvas atlikimas), tiek į garso ar audiovizualinę laikmeną įrašytas kūrinio atlikimas, fonograma, audiovizualinio kūrinio (filmo) pirmasis įrašas, transliuojančiosios organizacijos radijo ir (ar) televizijos transliacija.

Gretutinių teisių subjektas – atlikėjas, fonogramos gamintojas, transliuojančioji organizacija, audiovizualinio kūrinio (filmo) pirmojo įrašo gamintojas, kitas fizinis arba juridinis asmuo, teisės aktų nustatytais atvejais turintis išimtines gretutines teises, taip pat fizinis arba juridinis asmuo, kuriam perėjo išimtinės gretutinės teisės (gretutinių teisių perėmėjas).

Ilgalaikis saugojimas (pasiskolinimas) – muziejinių vertybių ar eksponatų priėmimas į muziejų saugoti ar eksponuoti ilgesniam kaip vienerių metų laikotarpiui ir jų duomenų įrašymas į ilgalaikio saugojimo rašytinę arba kompiuterizuotą apskaitą, suteikiant laikiną muziejaus (rinkinio) šifrą ir numerį.

Informacija apie teisių valdymą – bet kokia autorių teisių, gretutinių teisių ir sui generis teisių subjektų teikiama informacija, pagal kurią identifikuojamas kūrinys, gretutinių teisių ar sui generis teisių objektas, šių teisių subjektai, arba informacija apie kūrinio, gretutinių ar sui generis teisių objekto naudojimo nuostatas ir sąlygas, taip pat bet kokius numerius, grafinius žymenis ar kodus, žyminčius tokią informaciją.

Informacinės sistemos nuostatai – pagal galiojančius teisės aktus parengti, suderinti, valstybinės informacinės sistemos valdytojo patvirtinti jo valdomoos informacinės sistemos  nuostatai, kuriuose yra  nurodytas informacinės sistemos valdytojas ir tvarkytojas, duomenų valdytojas (tvarkymo įstaiga), nurodytas tvarkymo objektas ir tikslai, duomenų sąrašas, apimtis, rinkimo ir teikimo tvarka, duomenų rinkėjai ir kt. aktuali informacija.

Informacinis laukas – vieta kompiuterio ekrane, kurioje įrašoma arba peržiūrima informacija.

Internetas – pasaulinis kompiuterių tinklas, jungiantis daugybę kitų tinklų ir veikiantis TCP/IP protokolo pagrindu.

Interneto portalas – interneto svetainė, kuri teikia vartotojui įvairias paslaugas ir informaciją. Interneto portalu taip pat vadinamas tinklalapio puslapis (interneto svetainė), kuriame vienodu formatu pateikiama informacija iš įvairių šaltinių (tokie interneto portalai vadinami ir navigacinėmis svetainėmis).

Išorinis diskas – didelės talpos duomenų laikmena, jungiama prie kompiuterio per universaliąją jungtį.

Iš prigimties skaitmeninis objektas – skaitmeninis objektas, neturintis atitikmenų jokioje kitoje erdvėje.

Išvestinis skaitmeninis vaizdo ir garso įrašas – koreguotas, glaudintas originalus skaitmeninis vaizdo įrašas, skirtas saugojimui, archyvavimui arba sklaidai (atsisiųsti arba perklausyti).

Išvestinis skaitmeninis vaizdas – koregavimo būdu iš originalaus skaitmeninio vaizdo sukuriamas skaitmeninis vaizdas, labiausiai atitinkantis skaitmeninto objekto originalų vaizdą ir skirtas saugojimui, archyvavimui arba sklaidai.

JPEG / JPG formatas – glaudintų skaitmeninių vaizdų formatas.

Klasifikatorius – terminų, suskirstytų į grupes pagal tam tikrus požymius, sąrašas.

Kompiuterizuota apskaita – objektų įtraukimas į apskaitą apskaitos dokumentų formavimas, spausdinimas dirbant su informacine sistema ir suformuotų dokumentų tvirtinimas.

Kompaktinis diskas / plokštelė (CD) – skaitmeninių duomenų laikmena.

Kompresija (glaudinimas) – duomenų dydžio sumažinimas vaizdo, garso, vaizdo ir garso bei kt. įrašuose, siekiant kad duomenys užimtų mažiau vietos kompiuterio atmintyje, informacinių sistemų, duomenų bazėse ir kad jų persiuntimas būtų spartesnis.

Kontekstinė informacija – informacija apie dokumento sandarą, turinį ir aplinką, sudaranti būtinas ir pakankamas sąlygas dokumento autentiškumui ir prieinamumui užtikrinti.

Kultūros paveldo objektas – muziejuje saugomi eksponatai ir kitos kilnojamos ir nekilnojamos materialinės vertybės, jų dalys bei gamtos objektai..

Kultūros paveldo skaitmeninimas – rašytinės, vizualinės, garsinės ar kitos kultūros paveldo išraiškos skaitmeninės kopijos, metaduomenų apie skaitmeninamus objektus ir skaitmeninimo metu sukurtas skaitmenines bylas sukūrimas, informacijos apie sukurtą skaitmeninį turinį pateikimas skaitmenine forma.

Kūrybinių bendrijų licencijos – standartizuotos licencijos, apibrėžiančios teisinį skaitmeninių objektų naudojimą.

Laikmena – duomenų laikymo terpė, į kurią duomenys gali būti įrašyti ir iš kurios jie gali būti perrašyti (perkelti) kitur; įtaisas / įrenginys skaitmeniniams duomenims laikyti (pvz., CD, DVD, USB raktas, išorinis kietasis diskas ar kt.).

Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras (LM ISC LIMIS / LIMIS centras) – Lietuvos dailės muziejaus filialas, kurio misija – organizuoti ir koordinuoti kultūros paveldo skaitmeninimo veiklas Lietuvos muziejuose, administruoti, plėtoti, modernizuoti Lietuvos integralią muziejų informacinę sistemą (LIMIS) bei vykdyti Lietuvos dailės muziejui priskirtas nacionalinio muziejų skaitmeninimo kompetencijos centro funkcijas.

LIMIS centro mokymų sistema / LM ISC LIMIS mokymų sistema – interneto svetainė, kurioje skelbiamos interaktyvios mokymo programos ir užduotys.

Lietuvos integrali muziejų informacinė sistema (LIMIS) – valstybinė informacinė sistema, sudaranti galimybę kompiuterizuotai vykdyti muziejuose saugomų eksponatų ir kitų kultūros vertybių, gamtos objektų, saugomų muziejų archyvuose, bibliotekose, audiotekose, videotekose, fototekose, apskaitą, kaupti, archyvuoti, saugoti skaitmeninį turinį apie muziejų ir kitų juridinių ir fizinių asmenų kaupiamus ir saugomus kultūros paveldo objektus, analizuoti šiuos duomenis, sklaidai skirtą skaitmeninį turinį viešinti ir integruoti į nacionalinę bei tarptautinę kultūros paveldo virtualią erdvę, teikti visuomenei elektronines paslaugas. LIMIS valdytojas ir tvarkytojas yra Lietuvos dailės muziejus (LDM), kiti duomenų tvarkytojai – juridiniai ir fiziniai asmenys, sudarę sutartis su LDM dėl darbo su LIMIS ir įtraukti į LIMIS duomenų tvarkytojų sąrašus, kuriuos Įsakymu tvirtina LDM direktorius.

LIMIS alternatyvusis posistemis – sudedamoji LIMIS-C posistemio dalis, sudaranti galimybę duomenų teikėjams dirbti su LIMIS, prisijungus prie jos interneto naršykle.

LIMIS išorinis naudotojas – fizinis ar juridinis asmuo, naudojantis LIMIS savo reikmėms, tačiau nesusijęs su LIMIS valdymu, tvarkymu, duomenų teikimu.

LIMIS-C posistemis – centrinis LIMIS posistemis, skirtas skaitmeniniam turiniui kaupti, archyvuoti, saugoti, sklaidai skirtus duomenis teikti į LIMIS-K posistemį.

LIMIS techninis administratorius – darbuotojas, prižiūrintis informacinę sistemą, jos infrastruktūrą, tvarkantis duomenų bazės turinį, suteikiantis prieigos teises prie duomenų, užtikrinantis jos veikimą ir elektroninės informacijos saugą.

LIMIS-K posistemis – sklaidai skirtų duomenų integravimui į nacionalinę ir tarptautinę kultūros paveldo erdvę bei el. paslaugų teikimui skirtas LIMIS posistemis.

LIMIS-M posistemis – LIMIS posistemis, skirtas darbui su LIMIS, prisijungus prie muziejuose įdiegtų LIMIS tarnybinių stočių. Duomenų apsikeitimas tarp LIMIS-M ir LIMIS-C duomenų bazėse sukauptų duomenų vyksta duomenų sinchronizacijos metu.

LIMIS naudotojai / duomenų teikėjai – pagal darbo sutartis LIMIS duomenų tvarkytojų įstaigose dirbantys asmenys bei kiti sutartis dėl darbo su LIMIS pasirašę fiziniai asmenys, kuriems suteikta teisė prisijungti prie LIMIS ir naudotis LIMIS ištekliais nustatytoms funkcijoms atlikti bei teikiantys duomenis į LIMIS duomenų bazes.

Metaduomenys – struktūrizuoti iš prigimties skaitmeninius ir skaitmenintus objektus bei skaitmeninimo būdu sukurtas skaitmenines bylas apibūdinantys duomenys, kurie skirstomi į bendruosius, aprašomuosius, administracinius, turinio ir struktūrinius.

Miniatiūra – mažas, žemos skiriamosios gebos skaitmeninis vaizdas, dažnai susietas su aukštos skiriamosios gebos tuo pačiu skaitmeniniu vaizdu; paveikslo arba elektroninio puslapio varianto sumažinta versija, naudojama daugelio paveikslų, elektroninių puslapių peržiūrai ir parinkimui paspartinti.

Muziejaus fondas – muziejuje kaupiamos, saugomos ir į muziejaus rašytinę ir (arba) kompiuterinę apskaitą įtrauktos muziejinės vertybės (muzealijos), pagal savo požymius skirstomos į rinkinius ir kolekcijas.

Muziejaus rinkinių vertybės – muziejaus fondus sudarančios, į muziejaus rinkinius įtrauktos muziejinės vertybės, kurios gali būti nuolat saugomos muziejuje, perduotos saugoti kitoms įstaigoms ir institucijoms, eksponuojamos specialiai tam įrengtose patalpose, skaitmeninamos ir populiarinamos visuomenėje, tam naudojant tiek tradicines, tiek ir naujausių informacinių technologijų teikiamas galimybes.

Muziejinė vertybė / muzealija – archeologiniu, istoriniu, meniniu, etniniu, religiniu, mokslo, memorialiniu arba kitokiu kultūros požiūriu vertingas daiktas, muziejų kaupimo, saugojimo, tyrimo ir eksponavimo objektas; muziejuje saugomi eksponatai ir kitos kultūros vertybės bei gamtos objektai.

Muziejų vertybių / muzealijų aprašymas rašytinės ir kompiuterizuotos apskaitos dokumentuose – objektus identifikuojančios informacijos pateikimas, sudarant galimybę juos lengvai rasti muziejaus rinkiniuose ir kolekcijose bei vykdant jų paiešką kompiuterizuotos apskaitos duomenų bazėse.

Muziejų fondas – Lietuvos Respublikos muziejuose esantys rinkiniai, taip pat šių rinkinių muziejinės vertybės, esančios kitose valstybėse, perduotos saugoti ir populiarinti kitoms įstaigoms ir institucijoms.

Muziejus – juridinis asmuo, veikiantis kaip biudžetinė, viešoji įstaiga ar kitos teisinės formos juridinis asmuo, įsteigtas įstatymų nustatyta tvarka, kurio svarbiausia veikla yra kaupti, saugoti, restauruoti, tirti, eksponuoti bei populiarinti materialines ir dvasines kultūros vertybes bei gamtos objektus.

Nacionalinis skaitmeninimo kompetencijos centras – kultūros paveldo skaitmeninimo veiklas organizuojanti, koordinuojanti ir skaitmeninimo paslaugas teikianti atminties institucija. Lietuvoje tokį statusą turi Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka (bibliotekų sritis), Lietuvos dailės muziejus (muziejų sritis), Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba (archyvų sritis), Lietuvos centrinis valstybės archyvas (audiovizualinio paveldo kaupimo, išsaugojimo ir sklaidos sritis).

Naršyklė – elektroninės informacijos paieškai internete ir internetinių leidinių peržiūrai skirta programa.

Naudotojo sąsaja / vartotojo sąsaja – techninių ir programinių priemonių visuma (klaviatūra, pelė, operacinės sistemos komandos, grafiniai dialogo langai, piktogramos, meniu sąrašai ir kt.), kompiuterio naudotojui sudaranti patogias sąlygas valdyti operacinę sistemą ir taikomąsias programas.

Naudotojo vardas / vartotojo vardas – unikalus vardas (kartais – el. pašto adresas), kurį naudotojas gauna užsiregistruodamas informacinėjė sistemoje arba kitoje programoje.

Nenustatytų teisių turėtojų kūrinys / „kūrinys našlaitis“ – kūrinys, kurio autorius ar autorių turtinių teisių turėtojas nėra žinomas arba jo nėra galimybės rasti.

Originalus skaitmeninis garso įrašas – neapdorotas, neglaudintas skaitmeninis garso įrašas, perkeltas iš garsą įrašančio įrenginio ar laikmenos.

Originalus skaitmeninis vaizdo ir garso įrašas – neapdorotas, neglaudintas skaitmeninis vaizdo ir garso įrašas, perkeltas iš vaizdą ir garsą įrašančio įrenginio ar laikmenos.

Originalus skaitmeninis vaizdas – pirminis skaitmeninis vaizdas, sukuriamas skenuojant arba fotografuojant realybėje egzistuojntį objektą.

Pagalbinis fondas – į muziejaus rašytinę ir (arba) kompiuterinę apskaitą įtrauktos muziejaus rinkinius ir kolekcijas sudarančios, nedidelę išliekamąją vertę turinčios, edukacijai ir kitoms muziejaus reikmėms naudojamos muziejines vertybės, kurias galima nurašyti muziejaus direktoriui priėmus atitinkamą įsakymą.

Pagrindinis fondas – į muziejaus rašytinę ir (arba) kompiuterinę apskaitą įtrauktos muziejaus rinkinius ir kolekcijas sudarančios, didelę išliekamąją vertę turinčios muziejinės vertybės, kurias galima nurašyti tik gavus Kultūros ministerijos leidimą.

Paieška – informacijos ieškojimas duomenų bazėje, internete ir kt.

Pakartotinis skaitmeninio turinio naudojimas – skaitmeninio turinio naudojimas komerciniais ir nekomerciniais tikslais, siekiant sukurti pridėtinę vertę.

Papildoma informacija – informacija apie eksponatus, papildanti ar patikslinanti patvirtintuose apskaitos dokumentuose pateiktą informaciją ir neprieštaraujanti jai savo turiniu.

Pirkimo sutartis – priedas prie eksponatų priėmimo į muziejaus fondus akto, kuriame nurodytas pirkimo faktas ir perkamų muzeologijų tolesnio naudojimo sąlygos ir tvarka.

Pirminė eksponatų apskaita – į muziejaus apskaitą (rašytinę arba kompiuterinę) įtraukiamų nuolat, ilgai arba trumpai saugoti priimamų eksponatų arba kitų muziejinių vertybių apskaita, suteikiant joms apskaitos šifrus ir (arba) individualius apskaitos numerius.

Prieiga (viešoji) – galimybė susipažinti su suskaitmenintu kultūros paveldu ir informacija apie jį ir jais naudotis internete.

Programinė įranga – programų, naudojamų kompiuterinei techninei įrangai valdyti ir jose esantiems duomenims apdoroti, visuma.

Pikselis – mažiausias skaitmeninio vaizdo elementas (taškas).

RAW formatas – programine įranga neapdorotas failo formatas, suformuojamas pažangių skaitmeninių fotoaparatų (RAW – geresnės kokybės formatas negu JPEG ar TIFF).

Regioninis skaitmeninimo kompetencijos centras – institucija, organizuojanti ir koordinuojanti skaitmeninimo veiklas bei teikianti skaitmeninimo paslaugas Lietuvos regionuose veikiančioms jai priskirtos srities atminties institucijoms, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims. Lietuvos muziejų regioniniai skaitmeninimo kompetencijos centrai yra Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, Lietuvos jūrų muziejus ir Šiaulių „Aušros“ muziejus.

RGB – spalvų modelis, kuriame visos spalvos suformuojamos iš trijų pagrindinių spalvų – raudonos, žalios ir mėlynos.

Rinkinio saugotojas (mokslinis kuratorius, techninis kuratorius, rinkinio ekspertas-tyrėjas, tyrėjas-rinkinio kuratorois ir kt.) – muziejaus darbuotojas, kuriam patikėta saugoti, tyrinėti, inventorizuot, populiarinti, skaitmeninti jo materialinei atsakomybei priskirtus eksponatus.

Rinkinys – bendrais požymiais susietos ir susistemintos muziejinės vertybės.

Rinkmena (failas) – duomenų rinkinys, turintis vardą, arba visi duomenys, kuriais operuoja kompiuteris ir kurie persiunčiami tinklu arba laikomi kompiuterinėse laikmenose (tekstai, paveikslai, garso ir vaizdo įrašai ir kt.).

Serveris – specialios paskirties kompiuteris ar programa, skirta kitiems kompiuteriams aptarnauti.

Skaitmeninė nuotrauka – skaitmeninis vaizdas, sukuriamas skenavimo ar fotografavimo būdu ir kurį elektroniniai jutikliai į laikmeną gali įrašyti skaitmeniniu pavidalu.

Skaitmeninis diskas / kompaktinė plokštelė (CD-R, CD-ROM, DVD) – laikmena, skirta didelės talpos skaitmeninei informacijai įrašyti ir saugoti.

Skaitmenintas objektas – objektas, kurio skaitmeninė kopija sukurta skenavimo, fotografavimo ar kitu būdu.

Skaitmeninis garso įrašas, skirtas sklaidai / išvestinis skaitmeninis garso įrašas – iš originalaus skaitmeninio garso įrašo apdorojant (koreguojant, glaudinant) padarytas skaitmeninis garso įrašas, skirtas įrašui atsisiųsti iš interneto ar jį perklausyti.

Skaitmeninis objektas / skaitmeninė byla – iš prigimties skaitmeninis objektas ir (arba)skaitmeninimo būdu sukurta realybėje egzistuojančio objekto skaitmeninė kopija; metaduomenys apie objektą;

Skaitmeninis turinys – iš prigimties skaitmeninis arba kopijavimo, skaitmeninimo būdu sukurtų realybėje egzistuojančių objektų skaitmeninių kopijų bei informacinių technologijų priemonėmis sukurtų realybėje egzistuojančių ir jų skaitmeninių kopijų aprašančių metaduomenų visuma.

Skaitmeninis vaizdo ir garso dokumentas – iš prigimties skaitmeninis arba skaitmeninimo būdu skaitmeninių technologijų priemonėmis sukurtas vaizdo ir garso dokumentas.

Skaitmeninis vaizdo ir garso įrašas, skirtas sklaidai / išvestinis skaitmeninis vaizdo ir garso įrašas – iš originalaus skaitmeninio vaizdo ir garso įrašo apdorojant (koreguojant, glaudinant) padarytas skaitmeninis vaizdo ir garso įrašas, skirtas įrašui atsisiųsti iš interneto ar jį perklausyti.

Skaitmeninis vandenženklis – neryškus tekstas arba grafika, vaizduojamas skaitmeninio vaizdo ar kito skaitmeninio dokumento fone (antrajame plane), primenantis vandenženklį popieriuje ir skirtas papildomai informacijai pateikti.

Skaitmeninimas – procesas, kurio metu, naudojant techninę ir programinę įrangą, sukuriamos objektų skaitmeninės kopijos, metaduomenys.

Skaitmeninių bylų saugojimas – tinkamos aplinkos skaitmeninėms byloms saugoti specialiai tam skirtose laikmenose, duomenų talpyklose sukūrimas, šių bylų tikrinimas ir perrašymas į kitas laikmenas, duomenų talpyklas nustatytu periodiškumu.

Skeneris – įrenginys, kuriuo skenavimo būdu sukuriama objekto skaitmeninė kopija.

Skiriamoji geba – vaizdo taškų (pikselių) skaičius, tenkantis vienam ilgio vienetui.

Slaptažodis – ženklų seka vartotojui atpažinti ir prieigai prie kompiuterizuotos sistemos, duomenų bazės suteikti.

Spalvų kalibratorius – įrenginys, skirtas monitoriaus spalvoms suderinti.

Spalvų korekcija – skaitmeninio vaizdo spalvų koregavimas vaizdų redagavimo arba skenerio programine įranga.

Standartas – dokumentas, nustatantis vienodas taisykles, reikalavimus, bendruosius principus tam tikrai veiklai ar objektams.

Susisteminta rinkmena – rinkmena duomenų, sistemiškai išdėstytų pagal tam tikrus kriterijus, leidžiančius lengviau surasti reikalingus duomenis rinkmenoje.

Suskaitmenintas objektas – nuskenuotas, nufotografuotas, arba kitais būdais skaitmenintas, informacinėje sistemoje struktūrizuotai aprašytas objektas, kurio metaduomenys informacinėje sistemoje susieti su jį identifikuojančia (-iomis), kopijavimo būdu sukurta (-omis) skaitmenine (-ėmis) byla (-omis), o sklaidai skirta informacija paviešinta,

Tapatybę patvirtinęs vartotojas – vartotojas, registracijos metu patvirtinęs savo tapatybę VIISP priemonių pagalba.

Techninė kompiuterių įranga – kompiuterių technikos fizinių priemonių visuma, apimanti mechanines, elektronines, magnetines, elektrines priemones.

Tezauras – klasifikavimo sistema; bendrasis ar kurios nors srities kontroliuojamas žodynas, duomenų organizavimo ir paieškos priemonė, kurioje žodžiai sugrupuoti į tam tikras grupes ir nurodyti jų tarpusavio ryšiai.

TIFF formatas – skaitmeninis grafinės informacijos laikymo formatas, skirtas dideliems aukštos skiriamosios gebos skaitmeniniams vaizdams.

Trimatis skaitmeninis objektas (3D) – objektas, kurio duomenys išdėstyti trijų matmenų (dažniausiai ilgis, plotis ir aukštis) erdvėje.

Trumpas saugojimas (pasiskolinimas saugoti trumpai) – eksponatų ir kitų muziejinių vertybių priėmimas į muziejų laikinai saugoti ar eksponuoti ne ilgesniam kaip vienerių metų laikotarpiui ir jų duomenų įrašymas į priėmimo laikinam saugojimui aktus ir (arba) kompiuterinę apskaitą.

Vaizdo ir garso dokumentas – užfiksuotas vaizdas (judantis ar statinis) ir (ar) garsas, nepaisant jų užfiksavimo fizinio pagrindo ir įrašymo (užfiksavimo) būdo (pvz., fotodokumentas, filmas, garso įrašas ir kt.).

Viešo naudojimo skaitmeninis objektas – viešam naudojimui skirtas skaitmeninis objektas, kurį galima kopijuoti, platinti, modifikuoti ir kitais būdais naudoti tiek asmeniniais, tiek ir komerciniais, neatsiklausus autorių ir (ar) autorių turtinių teisių turėtojų, savininkų leidimo.

Vyriausiasis fondų saugotojas – muziejaus darbuotojas, vadovaujantis rinkinių apskaitai, apsaugai ir saugojimui, savo veikla prilygstantis direktoriaus pavaduotojui.

Virtuali elektroninio paveldo informacinė sistema (VEPIS) – Lietuvos kultūros paveldo elektroniniai vartai, skirti informacijos apie Lietuvoje skaitmenintus kultūros paveldo objektus paieškai, teikimui interneto vartotojams, integravimui į nacionalinę ir tarptautinę virtualią kultūros paveldo erdvę bei el. paslaugų teikimui.

Zoologinė medžiaga – muziejų priimami, į apskaitą įtraukiami zoologiniams preparatams paruošti skirti negyvi gyvūnai.

Parengė LM ISC LIMIS

 

Atnaujinta: 2017-08-29