Paskelbtas konkursas Lietuvos dailės muziejaus 2018–2021 m. įgyvendinamo projekto „Virtualus muziejus“ el. paslaugų, interaktyvių žaidimų kūrimo specialisto pareigybei užimti

Valstybės tarnybos portale adresu http://portalas.vtd.lt/lt/el-paslaugu-interaktyviu-edukaciniu-zaidimu-kurimo-specialistas-322;544950.html paskelbtas konkursas Lietuvos dailės muziejaus 2018–2021 m. įgyvendinamo projekto „Virtualus muziejus“ el. paslaugų, interaktyvių žaidimų kūrimo specialisto pareigybei užimti

DARBUOTOJŲ PAGAL DARBO SUTARTĮ KONKURSO APRAŠYMAS

Skelbimo nr.: 54495

Skelbimo data: 2018-10-23

Konkursą organizuojanti įstaiga: Lietuvos dailės muziejus

Pareigos: El. paslaugų, interaktyvių edukacinių žaidimų kūrimo specialistas

Pareigybės aprašymas:

PASLAUGŲ, INTERAKTYVIŲ EDUKACINIŲ ŽAIDIMŲ KŪRIMO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖ

1. Šis pareigybės aprašymas nustato Lietuvos dailės muziejaus (toliau – Muziejus) projekto Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) plėtros, modernizavimo ir naujų el. paslaugų sukūrimo projektas „Virtualus muziejus“ (toliau – projektas „Virtualus muziejus“) el. paslaugų, interaktyvių edukacinių žaidimų kūrimo specialisto priėmimo, atleidimo iš darbo tvarką, pareigoms užimti būtinus specialiuosius reikalavimus, pavaldumą, teises, pareigas bei atsakomybę.

2. Projekto „Virtualus muziejus“ el. paslaugų, interaktyvių edukacinių žaidimų kūrimo specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal projektinio darbo sutartį (terminuota).
3. Projekto „ Virtualus muziejus “ el. paslaugų, interaktyvių edukacinių žaidimų kūrimo specialistą į pareigas skiria ir iš jų atleidžia, skatina bei traukia drausminėn atsakomybėn už darbo pareigų pažeidimą Muziejaus direktorius teisės aktų nustatyta tvarka.
4. Projekto „Virtualus muziejus“el. paslaugų, interaktyvių edukacinių žaidimų kūrimo specialistas savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Darbo kodeksu, Kultūros ministro įsakymu patvirtinta Muziejuose esančių rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukcija, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kultūros ministro įsakymais, Muziejaus nuostatais, Muziejaus darbo tvarkos taisyklėmis, Muziejaus direktoriaus įsakymais ir šiuo pareigybės aprašymu.
5. Pareigybės grupė – specialistas.
6. Pareigybės lygis – A2.

II. PASKIRTIS

7. Projekto „ Virtualus muziejus “ el. paslaugų, interaktyvių edukacinių žaidimų kūrimo specialisto pareigybė yra reikalinga vykdyti, koordinuoti ir užtikrinti projekto „Virtualus muziejus“ el. paslaugų ir interaktyvių edukacinių žaidimų sukūrimo, įdiegimo į LIMIS ir testavimo bei su anksčiau sukurtų sąsajų patobulinimu veiklas.

III. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

8. Asmuo, pretenduojantis užimti projekto „Virtualus muziejus“ el. paslaugų, interaktyvių edukacinių žaidimų kūrimo specialisto pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
8.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį fizinių mokslų studijų srities informacijos sistemų arba informatikos krypties išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
8.2. turėti ne mažesnę kaip 5 (penkerių) metų profesinio darbo patirtį įgyvendinant projektus, susijusius su informacinių sistemų ir (arba) registrų, kuriuose projekto metu buvo įdiegtos el. paslaugos, kūrimu, interaktyvių elektroninių žaidimų kūrimu;
8.3. labai gerai mokėti valstybinę kalbą;
8.4. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

IV. FUNKCIJOS

9. Projekto „Virtualus muziejus“ el. paslaugų, interaktyvių edukacinių žaidimų kūrimo specialistas vykdo šias funkcijas:
9.1. Koordinuoja projekto vykdymo metu modernizuojamos el. paslaugos „E-gidas“, kuriamų naujų el. paslaugų ir interaktyvių edukacinių žaidimų sukūrimo ir įdiegimo į LIMIS bei testavimo veiklas;
9.2. Analizuoja ir derina LIMIS modernizavimo, el. paslaugų kūrimo ir el. paslaugos „E-gidas“ paslaugų teikėjų parengtų LIMIS modernizavimo ir naujų el. paslaugų ir interaktyvių žaidimų dokumentus;
9.3. Dalyvauja Projekto vykdymo metu organizuojamų paslaugų viešųjų pirkimų procedūrose;
9.4. Dalyvauja Projekto darbo grupių, susijusių su LIMIS modernizavimu ir naujų el. paslaugų sukūrimu bei anksčiau sukurtos el. paslaugos „E-gidas“ tobulinimu, interaktyvių edukacinių žaidimų sukūrimu, naujų LIMIS sąsajų su kitomis IS ir registrais sukūrimu bei anksčiau sukurtų sąsajų patobulinimu, veiklose;
9.5. Dalyvauja Projekto viešinimo veiklose, skirtose supažindinti visuomenę su Projekto tikslais, uždaviniais ir jo įgyvendinimo rezultatais;
9.6. Rengia ir teikia ataskaitas apie savo veiklą;
9.7. Muziejaus direktoriaus pavedimu pagal savo kompetenciją atlieka kitas su projekto įgyvendinimu susijusias funkcijas.

V. PAREIGOS

10. Projekto „Virtualus muziejus“ el. paslaugų, interaktyvių edukacinių žaidimų kūrimo specialistas privalo:
10.1. tinkamai ir laiku vykdyti šiame pareigybės parašyme nustatytas funkcijas bei pavedamas užduotis;
10.2. nedelsiant informuoti Projektų vadovus apie iškylančias problemas vykdant pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas ir teikti pasiūlymus toms problemoms spręsti;
10.3. tobulinti savo kvalifikaciją ir profesinę kompetenciją;
10.4. laikytis Muziejuje nustatytos darbo tvarkos;
10.5. bendradarbiauti ir keistis informacija su kitais Projektų darbuotojais.

VI. TEISĖS

11. Projekto „Virtualus muziejus“ el. paslaugų, interaktyvių edukacinių žaidimų kūrimo specialistas turi teisę:
11.1. gauti iš kitų Projektų darbuotojų informaciją, reikalingą savo funkcijoms vykdyti;
11.2. reikalauti iš Projektuose dirbančių darbuotojų, darbo grupių narių bei projektų paraiškų rengėjų laiku pateikti informaciją, reikalingą savo funkcijų vykdymui;
11.3. teikti pastabas ir pasiūlymus Projekto vadovui dėl projekto darbo tobulinimo;
11.4. iškilus neaiškumams konsultuotis su Projekto „Virtualus muziejus“ vadovu.

VII. ATSAKOMYBĖ IR SKATINIMAS

12. Projekto „Virtualus muziejus“ el. paslaugų, interaktyvių edukacinių žaidimų kūrimo specialistas atsako už:
12.1. tinkamą ir kokybišką pareigų, numatytų šiame pareigybės aprašyme, vykdymą;
12.2. patikėtos konfidencialios informacijos išsaugojimą ir slaptumą;
12.3. Projekto vadovo informavimą laiku apie iškilusias su Projektais susijusias problemas;
12.4. saugos darbe, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos reikalavimų laikymąsi;
12.5. darbo pareigų, Muziejaus darbo tvarkos taisyklių reikalavimų laikymąsi;
12.6. tinkamą Muziejaus patikėtų materialinių vertybių išsaugojimą.
12.7. funkcijų ir pareigų, numatytų šiame pareigybės aprašyme, nevykdymą ar netinkamą vykdymą, už Lietuvos Respublikos teisės aktų pažeidimus projekto „Virtualus muziejus“ el. paslaugų, interaktyvių edukacinių žaidimų kūrimo specialistas atsako Muziejaus darbo tvarkos taisyklių bei Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

VIII. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

13. Projekto „Virtualus muziejus“ el. paslaugų, interaktyvių edukacinių žaidimų kūrimo specialistas yra tiesiogiai pavaldus projekto „Virtualus muziejus“ vadovui.

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)

Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Didžioji g. 4

Tel. (8 5) 262 4856

El. paštas personalas@ldm.lt

 

Atnaujinta: 2018-11-05