Patvirtinti nauji LIMIS duomenų saugos nuostatai ir kiti LIMIS saugos politikos dokumentai

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo 11 straipsnio 5 dalimi, Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716 „Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir Elektroninės informacijos, sudarančios valstybės informacinius išteklius, svarbos įvertinimo ir valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo gairių aprašo patvirtinimo“, 7, 8, 13, 19 ir 26 punktais, Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams, aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“, 5 ir 6 punktais, 2019 m. buvo pakoreguoti ir LDM direktoriaus 2019 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. V.137 patvirtinti šie su LDM valdomos ir tvarkomos visiems Lietuvos muziejams skirtos valstybinės informacinės sistemos (LIMIS) sauga susiję dokumentai:

LDM filialo LM ISC LIMIS informacija

Atnaujinta: 2019-10-30