Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus filialas Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras (LM ISC LIMIS)

Lietuvos nacionalinis dailės muziejaus (toliau – LNDM) filialas Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras (toliau –  LM ISC LIMIS) yra specializuotas LNDM padalinys. Jo paskirtis – koordinuoti ir organizuoti muziejuose vykdomas kultūros paveldo skaitmeninimo veiklas, vykdyti nacionalinio muziejų skaitmeninimo kompetencijos funkcijas ir pasiekti, kad informacija apie Lietuvos muziejuose sukauptą kultūros paveldą būtų integruota į bendrą skaitmeninę Lietuvos ir Europos kultūros paveldo erdvę.

 

Pirmaisiais LM ISC LIMIS veiklos metais daugiausiai dėmesio buvo skiriama tam, kad būtų sukurta ir Lietuvos muziejuose įdiegta, pradėta naudoti ir plėtojama Lietuvos muziejų rinkinių duomenų bazes susiejanti, vienodais standartais vadovaujantis tvarkoma Lietuvos integrali muziejų informacinė sistema (LIMIS). Naudojantis ja, kuriamas Lietuvos muziejuose saugomų eksponatų skaitmeninis katalogas, skirtą muziejų darbuotojams, dirbantiems su eksponatais (rinkinių saugotojams, tyrinėtojams, restauratoriams, parodų kuratoriams, leidinių rengėjams ir kt.), kitomis muziejuose saugomomis vertybėmis bei nustatyta tvarka prieinamą registruotiems vartotojams – valstybės įstaigoms ir institucijoms, mokslo įstaigoms bei jų darbuotojams. Sklaidai skirta LIMIS duomenų bazėje atskirų muziejų elektroniniuose kataloguose sukaupta  informacija viešiesiems vartotojams yra pateikiama LIMIS duomenų bazės interneto portale www.limis.lt ir atskirų muziejų eksponatų elektroninių katalogų viešosiose prieigose – svetainėse.

Lankstukas apie Lietuvos integralią muziejų
informacinę sistemą (*.pdf)

Lankstukas apie Lietuvos muziejų informacijos,
skaitmeninimo ir LIMIS centrą (*.pdf)

________________________________________

LM ISC LIMIS neturi juridinio asmens teisių. Reikalui esant, jis gali būti reorganizuotas į savarankišką biudžetinę įstaigą.

Centras įkurtas LNDM direktoriaus 2009 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. V.1-90, trijų iki to laiko LNDM veikusių struktūrinių padalinių (LNDM Skaitmeninių leidinių centro, LNDM Skaitmeninimo centro, LNDM LIMIS plėtros skyriaus) bazėje. LM ISC LIMIS toliau plėtoja šių buvusių muziejaus struktūrinių padalinių veiklą ir vykdo naujas Lietuvos muziejų skaitmeninimo kompetencijos centro funkcijas, kurios apibrėžtos Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo, skaitmeninio turinio saugojimo ir prieigos strategijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 493 (nuoroda >) ir 2015 m. kovo 4 d. Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-153 patvirtinta Skaitmeninio kultūros paveldo aktualinimo ir išsaugojimo 2015-2020 metų programa (atsisiųsti >).

Centro veikla grindžiama Lietuvos Respublikoje ir Europos Sąjungoje galiojančiais  teisės aktais, tarptautinėmis konvencijomis ir sutartimis, Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) rekomendacijomis, LNDM statutu, LM ISC LIMIS nuostatais ir kitais teisės aktais, susijusiais su jo veikla.

Vykdydamas LIMIS ir muziejinių vertybių skaitmeninimo projektus, LM ISC LIMIS atsižvelgia į LR Kultūros ministerijos, Muziejų tarybos, Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo tarybos (toliau – Skaitmeninimo tarybos) rekomendacijas.

Vienas iš svarbiausių LNDM filialo LM ISC LIMIS darbo principų – kolegialumas. Įgyvendinant centro pagrindinius tikslus ir uždavinius, siekiama bendradarbiauti su visais Lietuvos muziejais ir kitomis Lietuvos ir užsienio šalių atminties institucijomis.

LM ISC LIMIS centrą sudaro šie skyriai: Administracija, Skaitmeninimo skyrius, Metodinis skyrius.

LM ISC LIMIS užsibrėžtų tikslų siekti padeda muziejai-regioniniai koordinatoriai (Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, Lietuvos jūrų muziejus ir Šiaulių „Aušros“ muziejus), kuriuose 2010 m. pradžioje įkurti trys regioniniai muziejų skaitmeninimo kompetencijos centrai. Šių centrų paskirtis – koordinuoti ir organizuoti muziejinių vertybių skaitmeninimą, skaitmeninio turinio kūrimą, saugojimą, sklaidą centrui priskirto regiono muziejuose.

Centras sudaro darbo grupes iš muziejų ir kitų institucijų kompetentingų specialistų, reikalui esant, pasitelkia išorės ekspertus ir konsultantus.

________________________________________

Susijusi informacija:

Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus filialo Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras nuostatai; Atsisiųsti >

Muziejinių vertybių skaitmeninimo mokymo klasės >

Skaitmeninimo centrai regionuose >

Apie Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centrą bei skaitmeninimą Lietuvos muziejuose Giedrės Asin Marko straipsnis portale http://www.digitalmeetsculture.net.

LM ISC LIMIS adresas: Didžioji g. 4, LT-01228, Vilnius.

 

Atnaujinta: 2024-04-30